Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji : Globalna SGH – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji
 

 INNOWACYJNA SGH – program rozwoju i internacjonalizacji

 

INNOWACYJNA SGH - program rozwoju i internacjonalizacji (Globalna SGH)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja oferty edukacyjnej SGH przez dostosowanie do międzynarodowych standardów w zakresie jakości kształcenia i nowoczesnych trendów nauczania.

Projekt „INNOWACYJNA SGH – program rozwoju i internacjonalizacji” („Globalna SGH”) to szereg kompleksowych rozwiązań, które poprzez swoją realizację mają się przyczynić do poprawy jakości kształcenia studentów zgodnie z wymogami rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu od października 2010 r. realizowane są studia pierwszego stopnia w języku angielskim na dwóch kierunkach:

 • Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne – QMEIS: Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – IE: International Economics.

Dzięki realizacji projektu „Globalna SGH”, studia na kierunkach IE i QMEIS na trwałe weszły do oferty dydaktycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2013.

W ramach realizacji studiów na kierunkach IE oraz QMEIS, ze środków projektu sfinansowano:

 • Przygotowanie ponad 50-ciu kompletów materiałów dydaktycznych do wszystkich przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych;
 • Przeprowadzenie zajęć w pierwszej edycji studiów;
 • Zakup książek do Biblioteki SGH oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, uzupełniającego dydaktykę na kierunku QMEIS;
 • Zakup sprzętu (laptopów i rzutników) wspomagającego dydaktykę.

Ponadto, kilkudziesięciu wykładowców prowadzących zajęcia w ramach projektu skorzystało z szerokiego wachlarza form wsparcia działalności naukowej i dydaktycznej, obejmujących finansowanie ze środków projektu „Globalna SGH”:

 • udziału w zagranicznych konferencjach naukowych i szkoleniach; 
 • wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków akademickich, które służyły nawiązaniu współpracy i wymianie doświadczeń z renomowanymi ośrodkami akademickimi, prowadzącymi kształcenie na kierunkach studiów analogicznych do IE oraz QMEIS; 
 • organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie szkoleń prowadzonych przez zagranicznych wykładowców; zakupu literatury anglojęzycznej, ułatwiającej przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w ramach projektu.

Do zespołu  zaangażowanego w przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu należeli:

 • prof. dr hab. Marek BRYX, Prorektor ds. Rozwoju
 • dr hab. Elżbieta CZARNY, prof. nadzw. SGH, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • dr Andżelika KUŹNAR, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • prof. dr hab. Marek GRUSZCZYŃSKI, Zakład Ekonometrii Stosowanej, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH

W skład Komitetu Sterującego projektu wchodzą: 

 • prof. dr hab. Marek BRYX, Prorektor ds. Rozwoju 
 • prof. dr hab. Piotr OSTASZEWSKI, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
 • prof. dr hab. Wojciech MORAWSKI, Dziekan Studium Licencjackiego
 • prof. dr hab. Marian GELDNER, Koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim (kierunek International Economics)
 • dr hab. Michał RAMSZA prof. nadzw. SGH, Koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim (kierunek Quantitative Methods in Economics and Information Systems)
 • mgr Lidia TOMASZEWSKA-GRABOWSKA, Kierownik Biura ds. Funduszy Europejskich
 • dr Małgorzata ZNOYKOWICZ-WIERZBICKA, Kierownik Projektu “Globalna SGH”

W skład zespołu zarządzającego projektem wchodzą:

 • dr Małgorzata ZNOYKOWICZ-WIERZBICKA – Kierownik projektu, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • prof. dr hab. Marian GELDNER, Koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim (kierunek International Economics), Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH 
 • dr hab. Michał RAMSZA prof. nadzw. SGH, Koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim (kierunek Quantitative Methods in Economics and Information Systems), Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH 
 • dr Adam KARBOWSKI, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH 
 • Agnieszka ZYDLEWSKA, Biuro Projektu „Globalna SGH”
 • Anna SŁOMKA, Biuro Informacji i Promocji, SGH
 • Anna SENATOR, Sekcja Księgowości i Obrotu Gotówkowego, Kwestura, Pozakolegialne, SGH