Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Akademickie Mazowsze 2030 : Akademickie Mazowsze 2030 – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Akademickie Mazowsze 2030
 

 Akademickie Mazowsze 2030

 
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.
 
Celem projektu jest określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza/Województwa Mazowieckiego.
 
W ramach projektu zostaną określone kierunki rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian gospodarki polskiej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy do roku 2030. W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany zestaw 3 scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.Na poziomie rezultatów projektu
 
Wnioskodawca zamierza osiągnąć następujące cele:   
 • określenie strategicznych dziedzin kształcenia na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w 4 obszarach nauki: technika, nauki społeczne, biologia, nauki humanistyczne,   
 • określenie modelu ewolucji i działania szkół wyższych różnych typów w kierunku organizacji kształcącej efektywnie na potrzeby gospodarki,   
 • identyfikacja uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrożenia projektu w życie,    wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między szkołami wyższymi i sferą gospodarczą w fazie wdrożenia,    
 • określenie ścieżek skutecznego wdrażania projektu poprzez budowę powiązań między szkolnictwem podstawowym i średnim a szkolnictwem wyższym w regionie.
Zespół Ekspertów SGH:
prof. dr hab. Marek BRYX, Prorektor ds. rozwoju SGH – członek Rady Programowej, Inicjator udziału SGH w projekcie
prof. dr hab. Janina JÓŹWIAK – Lider Merytoryczny projektu
prof. dr hab. Tomasz SZAPIRO – Top Ekspertprof. dr hab. Ewa CHMIELECKA – Członek Komitetu Sterującego
 
Eksperci Panelu Strategiczne kierunki kształcenia:  
mgr Dominika BRODOWICZ, Doktorantka, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  
dr Stanisław ŁOBEJKO, Katedra Zarządzania Strategicznego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  
prof. dr hab. Teresa SŁABY, Kierownik Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji, Kolegium Zarządzania i Finansów
 
Eksperci Panelu Model absolwenta:  
dr Barbara MINKIEWICZ, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Eksperci Panelu Model uczelni:  
dr Sylwester GREGORCZYK, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów  
dr Piotr WACHOWIAK, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów Eksperci Panelu Model współpracy z otoczeniem (gospodarczym):  
mgr Anna KOZIŃSKA, Dyrektor Biura rekrutacji SGH  
dr Krzysztof PIECH, Zakład Polityk Unii Europejskiej, Katedra Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów  
prof. dr hab. Zbigniew STRZELECKI, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 
Zadania badawcze SGH:
 1. Realizacja badania "Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza"
  Raport autorstwa: dr Elżbieta DROGOSZ-ZABŁOCKA [UKSW], dr Barbara MINKIEWICZ [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], dr Stanisław MACIOŁ [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], dr Elżbieta MOSKALEWICZ-ZIÓŁKOWSKA [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA [Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH]
 2. Realizacja badania "Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030"
  Raport autorstwa: prof. dr hab. Elżbieta KOTOWSKA, dr Anita ABRAMOWSKA-KMON, dr Katarzyna KOCOT-GÓRECKA, mgr Wojciech ŁĄTKOWSKI, dr Małgorzata Podogrodzka, mgr Paweł A. STRZELECKI; Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 3. Realizacja badania "Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy"
  Raport autorstwa: dr hab. Elżbieta ADAMOWICZ, prof. nadzw. SGH [Instytut Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH], mgr Ewa Antoniak [UKSW], dr Elżbieta DROGOSZ-ZABŁOCKA [UKSW], dr Stanisław MACIOŁ [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], dr Barbara MINKIEWICZ [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], , dr Elżbieta MOSKALEWICZ-ZIÓŁKOWSKA [Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, SGH], prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA [Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH], prof. dr hab. Zbigniew STRZELECKI, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 4. Współpraca przy badaniu realizowanym przez UKSW - Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu, koordynacja badań  – prof. dr hab. Krystyna POZNAŃSKA, Kierownik Katedry Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
Okres realizacji projektu: 15.05.2009 – 31.05.2012.
 
Konsorcjum naukowe projektu:
Politechnika Warszawska – Lider i inicjator projektu
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Polska-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Zespół projektowy:
Lidia TOMASZEWSKA-GRABOWSKA, Kierownik Biura ds. Funduszy Europejskich
Katarzyna GAŁKA, Biuro ds. Funduszy Europejskich
 
Biuro projektu: (22) 564 9387