Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Regulamin
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 Regulamin

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 „Wykładowcy SGH z PO WERem” Nr projektu POWR.03.04.00-00-D165/16    

 

§1 Informacje o Projekcie  

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt. „Wykładowcy SGH z PO WERem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
 2. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2017–31.03.2019. 
 3. Realizatorem Projektu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (02-554), al. Niepodległości 162 (SGH). 
 4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 119 przedstawicieli kadry akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych, narzędzi IT i pracy z danymi, angażujących form kształcenia, wspierania studenta w rozwoju oraz komunikatywności i zastosowania języków obcych w pracy dydaktycznej. 
 5. Grupę docelową Projektu stanowią pracownicy SGH – nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne na prowadzenie dydaktyki na okres co najmniej roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie (wraz z semestrem, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji). 
 6. Dla osób zakwalifikowanych - Uczestników/Uczestniczek udział w projekcie jest bezpłatny. 
 7. Oferowane w ramach Projektu szkolenia stanowią element dodatkowy w procesie podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 
 8. Regulamin opiera się o założenia ujęte w Umowie o dofinansowanie nr POWR.03.04.00-00-D165/16-02 
 9. Biuro projektu mieści się w budynku głównym SGH, pokój 226. Telefon kontaktowy: 22 564 9724 lub 697 596 076.    


§2 Słownik pojęć 

 1. Dla potrzeb realizacji Projektu w niniejszym regulaminie przyjmuje się następujący słownik pojęć: 
  1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00–695 Warszawa. 
  2. Projekt – projekt pt. „Wykładowcy SGH z PO WERem”. 
  3. Beneficjent – Podmiot realizujący Projekt, tj. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH). 
  4. Kandydat/Kandydatka – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która przystępuje do procesu rekrutacji. 
  5. Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniu w ramach Projektu. 
  6. Komisja – Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją Rektora SGH nr 16/2017. 
  7. Zespół projektowy – kierownik oraz asystent Projektu.  

 

 §3 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu

 1.  ​Oferowane w ramach Projektu szkolenia wspierają rozwój następujących kompetencji nauczyciela akademickiego: 
  1. Kompetencje dydaktyczno-metodyczne 
  2. Kompetencje mentorskie (psychologiczno-pedagogiczne) 
  3. Kompetencje komunikacyjne 
  4. Kompetencje językowe 
  5. Kompetencje medialne 
  6. Kompetencje informatyczno-technologiczne.
 2.  Wsparcie udzielane w ramach Projektu obejmuje rozwój ww. kompetencji w zakresie następujących obszarów: 
  1. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – metody pracy dydaktycznej (obszar 1): 
   1. Grywalizacja jako skuteczna metoda uczenia się 
   2. „Design thinking" w dydaktyce (poziom podstawowy i zaawansowany) 
   3. Be Visual – atrakcyjna wizualizacja treści (poziom podstawowy i zaawansowany) 
  2. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – angażujące formy kształcenia się oraz wspierania studentów w rozwoju (obszar 2): 
   1. Wykorzystanie metody uczenia przez doświadczenie w dydaktyce
   2. Wykładowca w roli mentora – przygotowanie do roli mentora 
   3. Skuteczne motywowanie studentów 
   4. Praca metodą case study oraz gry szkoleniowe w edukacji 
  3. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – komunikatywność wykładowców (obszar 3): 
   1. Emisja głosu 
   2. Innowacyjne prezentacje i wystąpienia publiczne dla wykładowców 
  4. Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – kadra naukowo-dydaktyczna (obszar 4): 
   1. Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla wykładowców podnoszące kompetencje do poziomu C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 
  5. Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – lektorzy (obszar 5): 
   1. Zagraniczny kurs dla lektorów języka angielskiego „Teacher Trainer Development” 
   2. Zagraniczny kurs językowy dla lektorów języka niemieckiego „Methodentraining intensiv Deutsch als Fremdsprach“ 
   3. Konwersatoria dla lektorów języka angielskiego i niemieckiego 
  6. Umiejętności informatycznych – wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce (obszar 6): 
   1. Wykorzystanie nowych technologii i aplikacji smartfonowych w edukacji 
   2. Wirtualne środowisko nauczania i nowoczesne technologie w dydaktyce (e-learning, blended learning) 
   3. Wizualizacja danych i data storytelling jako podstawowe narzędzia wykładowcy
  7. Umiejętności informatycznych – wykorzystanie danych (Big data i IT) w dydaktyce (obszar 7): 
   1. ​Wprowadzenie do statystyki z programem Stata
   2. Zarządzanie danymi i analizy statystyczne z programem Stata
   3. Analiza danych jakościowych z programem nVivo. 
 3. Integralną częścią szkoleń są indywidualne sesje mentorskie wspierające wdrożenie nabytych kompetencji w pracę dydaktyczną.     

 

 §4 Zasady rekrutacji do Projektu 

 1.  Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie przez Beneficjenta i odbywać się będzie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy/a z Kandydatów/Kandydatek do Projektu spełniający/a kryteria projektowe będziecie mieć jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia. 
 2. O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informować będą komunikaty zamieszczone na głównej stronie internetowej SGH, podstronie internetowej Projektu oraz w wiadomościach e-mailowych rozsyłanych kadrze dydaktycznej uczelni. 
 3. Kandydat/Kandydatka zainteresowany/a udziałem w Projekcie wypełnia elektroniczny formularz aplikacyjny, w ramach którego: 
  1. dokonuje wyboru 2 szkoleń z 2 różnych obszarów, w których chciałby/łaby uczestniczyć; 
  2. wskazuje prowadzone przez siebie zajęcia dydaktyczne, na których zamierza wykorzystać podniesione w czasie szkoleń kompetencje; 
  3. może wskazać dodatkowe obszary i szkolenia, w których chciałby/łaby uczestniczyć – w przypadku braku zakwalifikowania na szkolenia z pierwszego wyboru, oraz prowadzone przez siebie zajęcia dydaktyczne, na których zamierza wykorzystać podniesione w czasie szkoleń kompetencje; 
  4. krótko uzasadnia swój wybór i opisuje motywację do udziału w Projekcie.
 4. Następnie Kandydat/Kandydatka przystępuje do wypełnienia autodiagnozy – pretestu kompetencji, tj. dokonuje pogłębionej analizy własnych kompetencji w stosunku do tych obszarów, które wskazał/a w formularzu aplikacyjnym. 
 5. Po zakończeniu autodiagnozy Kandydat/Kandydatka wysyła formularz aplikacyjny i pretest kompetencji do oceny Komisji Rekrutacyjnej. 
 6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy wszystkich zgłoszeń i dokonuje wyboru Uczestników/Uczestniczek poszczególnych szkoleń, kierując się następującymi kryteriami: 
  1. przynależność do grupy docelowej Projektu – na podstawie analizy danych w systemie POLon, poprzez kontakt z Działem Spraw Pracowniczych SGH lub inną odpowiednią jednostką SGH; 
  2. adekwatność – poprzez porównanie wskazanych przez Kandydata/Kandydatkę obszarów w stosunku do prowadzonych przez niego/nią zajęć dydaktycznych na podstawie sylabusów przedmiotów w systemie „Informatory SGH” ,
  3. niezbędność – na podstawie wyników analizy pretestu kompetencji,
  4. kompleksowość wsparcia – spełnienie wymogu Projektu zakładającego, że każdy/a Uczestnik/Uczestniczka weźmie udział w 2 szkoleniach. 
 7. Komisja może wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria, w tym w szczególności uzasadnienie wyboru szkoleń i motywację Kandydata/Kandydatki oraz (dla obszaru 5) liczbę i zakres dotychczas odbytych szkoleń z podobnej tematyki, w tym w szczególności dofinansowanych z funduszy europejskich. Jeśli powyższe kryteria merytoryczne są niewystarczające, Komisja może wziąć pod uwagę kryterium techniczne, tj. czas wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Kandydat/Kandydatka może dodatkowo zostać zaproszony/a do udziału w wywiadzie pogłębionym – rozmowie przeprowadzanej z Kandydatem/Kandydatką przez członka/ów Komisji Rekrutacyjnej. 
 8. Komisja sporządza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne szkolenia. 
 9. Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu zapisywane są na listę rezerwową. 
 10. O wynikach postępowania rekrutacyjnego Kandydat/Kandydatka powiadomiony/a będzie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu aplikacyjnym adres e-mail. 
 11. Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie staje się Uczestnikiem/Uczestniczką z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz innych stosownych dokumentów.  

 §5 Odwołania 

 1. Kandydat/Kandydatka, który/a nie został/a zakwalifikowany/a na wybrane szkolenie może złożyć w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 10, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. 
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Kandydat/Kandydatka przesyła w formie elektronicznej na adres e-mailowy kierownika Projektu, tj. jtabor@sgh.waw.pl. 
 3. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego wpłynięcia i udzielić odpowiedzi w formie elektronicznej na adres e-mail Kandydata/Kandydatki.    

 

 §6 Terminy rekrutacji do Projektu  

 1.  Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w sposób ciągły od 27 kwietnia do 22 grudnia 2017 roku. Zespół projektowy może wydłużyć czas rekrutacji. 
 2. Rekrutacja na poszczególne szkolenia zamykana jest na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń na dane szkolenie przekroczy dwukrotność liczby dostępnych na dane szkolenie miejsc, Zespół projektowy może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji na dane szkolenie.   
 4. W przypadku, gdy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia liczba zgłoszeń na szkolenie jest mniejsza niż liczba dostępnych miejsc oraz w innych przypadkach losowych, Zespół projektowy może zadecydować o przedłużeniu rekrutacji.    
   

 §7 Zasady uczestnictwa w Projekcie    

 1. Każdy/a Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek uczestniczenia w 2 szkoleniach z 2 różnych obszarów. 
 2. Uczestnicy/Uczestniczki biorą udział w szkoleniach, na które zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną. 
 3. Po szkoleniach organizowane są sesje mentoringowe, podczas których Uczestnicy/Uczestniczki omawiają indywidualnie sposób wdrożenia pozyskanych kompetencji do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz uwzględnienia ich przy modyfikacji sylabusów do tych zajęć. Sesje mentoringowe nie dotyczą szkoleń językowych dla pracowników kolegiów. 
 4. Pozyskane kompetencje powinny zostać wdrożone w ramach semestru zajęć dydaktycznych, który trwał bądź rozpoczął się w czasie objętym Projektem (tj. do 31 marca 2019 r.).         

 

 §8 Pomiar zdobytych kompetencji  

 1. Kompetencje pozyskiwane na szkoleniach mierzone są za pomocą testów wiedzy/testów kompetencji językowych. Przed szkoleniem Uczestnicy/Uczestniczki wypełniają test określający początkowy poziom wiedzy i umiejętności, a po szkoleniu – test sprawdzający pozyskane kompetencje. 
 2. Po porównaniu obu testów stwierdza się, czy kompetencje zostały podniesione. W przypadku szkoleń organizowanych przez instytucje zagraniczne, narzędziem potwierdzającym podniesienie kompetencji może być certyfikat wydany przez ww. instytucję. 
 3. Do analizy może również zostać dołączona opinia mentora/mentorów, jeśli Uczestnik/Uczestniczka brał/a udział w sesjach mentoringowych. 
 4. W przypadku podniesienia kompetencji, Uczestnikowi/Uczestniczce zostaje wydane zaświadczenie ukończenia szkolenia.  
 5. Po zakończeniu udziału w dwóch szkoleniach, Uczestnik/Uczestniczka dokonuje powtórnej, pogłębionej analizy własnych kompetencji w odniesieniu do obszarów, z których został/a przeszkolony/a, wypełniając posttest kompetencji, analizujący wpływ udziału w Projekcie na jego/jej kompetencje dydaktyczne. Pozytywny wynik pozwala na wydanie Uczestnikowi/Uczestniczce certyfikatu potwierdzającego, że dzięki wsparciu z EFS podniósł/a swoje kompetencje dydaktyczne.   

 §9 Dane osobowe  

 1.  Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do przekazania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 
 2. Kandydat/Kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby Projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu.   
 

 §10 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

 1.  Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych. 
 2. Rezygnacja, o której mowa w §10 ust. 1, wymaga uzasadnienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w Biurze projektu do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.      

 

 §11 Postanowienia końcowe  

 1. ​Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca realizacji Projektu, tj. do 31 marca 2019 r. 
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem i deklaracją przystąpienia do Projektu, wszelkie decyzje podejmuje Kierownik Projektu i Komitet Sterujący, w oparciu o obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Kodeks Cywilny. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników/Uczestniczek w przypadku wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu.