Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kierunek na Zarządzanie Projektami : Kierunek na Zarządzanie Projektami – Projekty POWER 2014-2020 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierunek na Zarządzanie Projektami
 

 Kierunek na Zarządzanie Projektami

 

ciąg PO WER i UE kolor.jpg 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przystępując do projektu „Kierunek na Zarządzanie Projektami!”, wychodzi naprzeciw  rosnącym wymaganiom współczesnego rynku pracy poprzez wzmocnienie pozycji swoich absolwentów, wprowadzając do oferty dydaktycznej uczelni nowy kierunek stacjonarnych studiów magisterskich „Zarządzanie projektami”.  
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji 60 studentów i studentek studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie projektami (ZP) w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw oczekiwanych przez pracodawców w zakresie zarządzania złożonymi, innowacyjnymi przedsięwzięciami, jakimi są projekty. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy PO WER jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  

Projekt realizowany jest w okresie VI 2016 r - III 2021 i obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji kierunku, opracowanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie rekrutacji studentów oraz realizację pierwszego, pełnego, dwuletniego cyklu kształcenia zakończonego obroną prac magisterskich i uzyskaniem stopnia magistra przez grupę co najmniej 50 studentów i studentek kierunku. Zajęcia na studiach będą trwały cztery semestry, począwszy od roku akademickiego 2018/19.  
 
W ramach projektu podjęta została współpraca angażująca przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowanie i realizację kierunku ZP tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlał on aktualne i przyszłe wymagania względem osób zajmujących stanowiska kierowników projektów oraz innych członków personelu projektowego.  
 
Program kształcenia na nowym kierunku oparty będzie na globalnych doświadczeniach i najlepszych praktykach opisanych w międzynarodowych standardach zarządzania projektami opracowanych przez stowarzyszenia specjalistów i pracodawców: Project Management Institute (obecne w 200 krajach, 477 tys. członków), International Project Management Association (najstarsze stowarzyszenie zarządzania projektami, 60 organizacji członkowskich na świecie) oraz brytyjskiej administracji publicznej (Office of Government Commerce, Axelos).  
 
Na mocy porozumień o współpracy podpisanych z wiodącymi organizacjami zarządzania projektami w Polsce - Project Management Institute Poland Chapter, International Project Management Association Polska oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. ustanowiono Radę Programową kierunku w skład której weszli:
 • prof. dr hab. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Rady,
 • dr Joanna Rzempała, Członek Zarządu International Project Management Association Polska
 • dr Piotr Kotelnicki, Prezes Zarządu Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
 • mgr Szymon Górnik, Członek Zarządu Project Management Institute PC ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami
 • Michał Legieć, przedstawiciel Studenkiego Koła Nuakowego Zarządzania Projektami, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Paweł Wyrozębski, Szkoła Główna Handlowa, Kierownik Projektu
 • dr Mateusz Juchniewicz, Szkoła Główna Handlowa, Sekretarz Rady  
 
Organizacje reprezentowane przez członków Rady Programowej oraz ich członkowie zaangażowani zostali do współpracy przy tworzeniu założeń programowych kierunku Zarządzania projektami oraz do tworzenia szczegółowych sylabusów, materiałów wykładowych w tym studiów przypadków opartych na praktycznych przykładach i współprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Kompetencje objęte programem studiów dotyczyć będą trzech kluczowych obszarów profesjonalnego ZP: przebiegu projektu (definiowanie, planowanie, sterowanie projektem), zagadnień organizacyjnych (zarządzanie strategiczne, organizacja projektowa, metodyki zarządzania projektami, modele dojrzałości projektowej, zarządzanie portfelem i programami projektów) oraz zagadnień „miękkich” (m.in. kierowanie zespołem projektowym, negocjacje, komunikowanie w projekcie, angażowanie interesariuszy). Ukończenie kierunku przygotuje absolwentów do starania się o uznane na międzynarodowym rynku pracy certyfikaty zawodowe: PRINCE2, PMI PMP, IPMA A-B-C-D oraz IPMA-Student i inne. Studenci i studentki, przyszli absolwenci kierunku Zarządzanie projektami w trakcie kształcenia nabędą odpowiednie, komplementarne z ich dotychczasowym wykształceniem na studiach I stopnia, kompetencje, dostosowane do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – takie, które umożliwią w efekcie zdobycie pracy, rozwój zawodowy oraz uchronią przed wysokim bezrobociem coraz częściej odnotowywanym wśród młodych absolwentów uczelni wyższych.  
 
Uzyskanie przez absolwentów kierunku ZP fachowych kompetencji w tym zakresie umożliwi im rozwój zawodowy w ważnym i pożądanym na rynku pracy obszarze specjalizacji, a zatrudniającym ich pracodawcom pozwoli na wykorzystanie ich umiejętności w celu realizacji celów statutowych, budowania trwałych przewag konkurencyjnych oraz innych innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych.  
 
Podsumowując, realizowane w ramach projektu studia umożliwią wykształcenie absolwentów gotowych do pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowników oraz członków zespołów projektowych – ambitnych i aktywnych w działaniu, wyposażonych w najlepszą wiedzę i praktyczne umiejętności zgodne z wymaganiami profesjonalnymi na międzynarodowym poziomie, zapewniające im przygotowanie do: pracy na rynku krajowym i zagranicznym, podejmowanie dalszych studiów, podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze biznesowym, ale także społecznym i obywatelskim. Program studiów dąży do ukształtowania optymalnych relacji pomiędzy wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, zapewniającymi absolwentom wysoką zdolność do funkcjonowania we współczesnych realiach organizacji i przedsiębiorstw.
 
​Tytuł projektu ​Kierunek na Zarządzanie Projektami! (KNzP)
​Cel projektu ​Opracowanie i realizacja przez SGH we współpracy z przedstawcielami otoczenia społeczno-gospodarczego nowego programu kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia z zakresu zarządzania projektami, odpowiadającego na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz jego realizacja dla pierwszego rocznika studentów.
​Termin rozpoczęcia projektu ​1. czerwca 2016 r.
​Planowany termin zakończenia projektu ​31. marca 2021 r.
​Etapy projektu
 • ​Zadanie 1 - Opracowanie we współpracy z przedstawcielami otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami) programu kształcenia z zakresu zarządzania projektami na studiach II stopnia
 • Zadanie 2 - Opracowanie we współpracy z przedstawcielami otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami) materiałów dydaktycznych służących realizacji przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia na kierunku zarządzanie projektami
 • Zadanie 3 - Realizacja pierwszej edycji studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie projektami
​Kierownik projektu ​dr hab. Paweł Wyrozębski
Katedra Zarządzania Projektami
​Budżet projektu
 • ​Koszty ogółem: 591 985,62 zł
 • ​Przyznane dofinansowanie NCBiR: 574 226,05 zł
  

Zarzadzanie_projektami_rotator01.png