Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Horyzont 2020 : Horyzont 2020 – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Horyzont 2020
 

 Horyzont 2020

 
 
 
Horyzont 2020 jest międzynarodowym programem badawczym, następcą 7 Programu Ramowego. Okres jego realizacji zaplanowano na lata 2014 - 2020. Projekty w nim realizowane są w konsorcjach składających się z minimum 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych (wyjątek – 1 partner, stanowią: badania pionierskie (ERC), instrument MŚP,  działania koordynacyjne i wspierające, działania w zakresie mobilności)
 
Projekty finansowane wyłaniane są na drodze konkursów ogłaszanych przez KE. Wybrane konkursy umieszczono na stronie ADOP, natomiast wszystkie otwarte konkursy znajdują się na stronie KE.
 
Proces aplikowania odbywa się elektronicznie przez Portal SEIDA (Single Electronic Data Interchange Area). Na stronie tej znajdują się informacje o obszarach tematycznych H2020, sposobie aplikowania i ogłoszonych konkursach. Istnieje możliwość zapisania się do mailowych powiadomień o otwieranych nowych konkursach w wybranym przez siebie obszarach zainteresowań. Dostępne są przewodniki dla aplikujących i dokumenty bazowe. Portal oferuje możliwość rejestracji i wyszukiwania partnerów do projektu. Jest tam również możliwość zarejestrowania się jako ekspert w danej dziedzinie i zostania poproszonym do uczestniczenia w panelach oceniających napływające wnioski (więcej o ekspertach tu). Za pośrednictwem portalu składane są też raporty z trwających już projektów. 
 
Jakość projektu oceniają niezależni eksperci, podstawowe kryterium oceny to: doskonałość, oddziaływanie i skuteczność realizacji.
 
Dla niektórych projektów wprowadzono dwustopniową procedurę składania wniosków (etap pierwszy – max 15 stron, etap drugi – pełny wniosek).
 
Podstawowy poziom finansowania projektów dla uczelni publicznych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy 25% ryczałcie na koszty pośrednie.
 
Audytowane są projekty gdy dofinansowanie dla uczelni jest równe lub wyższe niż 325 000 euro.
 
 PRIORYTETY:
 • Doskonała baza naukowa (Excellence in science):
  • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
  • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
  • zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie",
  • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):
  • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
  • dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
  • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).
 • Wyzwania społeczne (Societal challenges):
  • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
  • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
  • bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),
  • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
  • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
  • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
  • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).
 
BAZY DANYCH PARTNERÓW:
 
Poszukiwanie partnerów do projektu możliwe jest poprzez bazę ofert nadesłanych do Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl/?page_id=13401
  
lub przez zewnętrzne serwisy takie jak:
 

 Działania Marii Skłodowskiej-Curie - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 
Adresatami MSCA są instytucje działające w obszarze badań i innowacji, tj. uczelnie, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa oraz inne organizacje sektora B+R zainteresowane rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez (1) przyjmowanie naukowców z całego świata, (2) wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych oraz (3) wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Działania MSCA oferują (4) indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

TYPY PROJEKTÓW MSCA:
 • INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
 • INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
 • RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

IF dają możliwość realizacji własnego programu badawczo-szkoleniowego przez naukowca.

Dla kogo? Dla indywidualnych naukowców - osób co najmniej ze stopniem doktora albo mających co najmniej czteroletnie doświadczenie badawcze, do którego zaliczają się studia doktoranckie lub praca badawcza.
Na co? Na indywidualny grant badawczy, przygotowany we współpracy z instytucją goszczącą. Częścią działań projektowych powinny być: udział w konferencjach i szkoleniach, w tym np. rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu zarządzania zespołami badawczymi.
Z kim? Grant może być realizowany zarówno w Europie jaki i poza jej granicami.Grant może być realizowany w instytucji z sektora akademickiego lub pozaakademickiego.

Podstawowe typy projektów IF:
 • European Fellowships (EF) są skierowane do osób przyjeżdżających do kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego albo przemieszczających się w ramach krajów członkowskich lub stowarzyszonych; umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym. W ramach EF wyróżniamy podtypy projektów:
  • Standard EF - projekt składany do jednego z 8 głównych paneli (dwa z nich to: nauki społeczne i humanistyczne oraz nauki ekonomiczne);
  • Career Restart Panel - projekt składany do panelu multidyscyplinarnego; ten typ projektów zapewnia wsparcie finansowe dla naukowców, którzy chcą wznowić badania w Europie po przerwie w karierze. Koniecznym warunkiem jest brak aktywności w prowadzeniu badań przez minimum 12 miesięcy przez złożeniem aplikacji.
  • Reintegration Panel - projekt składany do panelu multidyscyplinarnego; jest dedykowany do naukowców, którzy chcą wrócić do Europy.
  • Society and Enterprise (SE) - projekt składany do panelu multidyscyplinarnego; beneficjentem może być tylko jednostka z sektora pozaakademickiego.
  • Global Fellowships (GF) dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (czyli w państwie niebędącym krajem członkowskim ani stowarzyszonym) na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, a następnie podczas obowiązkowego 12 miesięcznego powrotu do Europy.W ramach projektów można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od trzech do sześciu miesięcy.
  W grantach IF obowiązuje tzw. reguła mobilności, która oznacza, że naukowiec przed złożeniem aplikacji nie może przebywać dłużej niż np. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w kraju, do którego chce wyjechać w ramach projektu. Konkretne warunki są różne w zależności od typu projektu.

  Tutaj znajdą Państwo tabelę z podstawowymi informacjami nt. Individual Fellowships.

  ZASADY FINANSOWANIA

  Projekt otrzymuje 100% dofinansowania. Na każdy osobomiesiąc przypadają poniższe koszty:

  • Koszty osobowe (na osobomiesiąc):

   

   • Środki na utrzymanie – 4880 €; wysokość zależna od kraju, do którego badacz wyjeżdża, np. USA - 99,4% tej kwoty, Wielka Brytania – 120,3%, Czechy 83,8%;
   • Środki na mobilność – 600€;
   • Środki na utrzymanie rodziny – 500€.
  • Koszty instytucji (na osobomiesiąc):

   

   • Koszty badań, szkoleń, networkingu (sieciowania) – 800€;
   • Zarządzanie i koszty pośrednie – 650€.


  INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)


  Celem ITN jest wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi.
   
  Dla kogo? Dla instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców (do 4 lat od uzyskania tytułu magistra i niemających stopnia doktora), których zatrudnia się do projektu w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS).
  Na co? Na projekty badawczo - szkoleniowe realizowane przez konsorcja składające się z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci). W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.
  Z kim? Grant może być realizowany w instytucjach znajdujących się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych. 

  Podstawowe typy projektów ITN:

  • European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez początkujących naukowców. Proponowana (ale nie obligatoryjna) wielkość konsorcjum to 6- 10 instytucji. Oczekuje się, że beneficjenci będą pochodzili z różnych sektorów i przygotowane aplikacje będą zawierały międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia badawcze. Oddelegowanie może trwać do 30% całego okresu zatrudnienia; 540 to max. liczba badaczo-miesięcy.
  • European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz 2 różnych sektorów. Co najmniej jedna z instytucji musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a druga powinna reprezentować sektor pozaakademicki, najlepiej przedsiębiorców. Uczestnik  projektu musi spędzić co najmniej 50% czasu w jednostce pozaakademickiej;  180 to max. liczba badaczo-miesięcy dla EID z 2 partnerami.
  • European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Celem EJD jest promowanie międzynarodowej, międzysektorowej, interdyscyplinarnej współpracy w szkoleniu na poziomie doktoratu poprzez stworzenie łączonych programów doktoranckich prowadzących do możliwości zdobycia stopnia doktora. Obowiązkowy jest wspólny nadzór stypendystów oraz stworzenie wspólnej struktury zarządzającej. Zachęca się instytucje z sektora pozaakademickiego do udziału w konsorcjum.  540 to max. liczba badaczo-miesięcy. Dyplom może przyjąć jedną z dwóch form:

   

   • Łączony stopień odnosi się do pojedynczego dyplomu wydanego przez co najmniej dwie instytucje edukacyjne oferujące wspólny program.
   • Podwójny lub wielokrotny stopień odnosi się do pojedynczych dyplomów wydanych przez dwie albo więcej instytucje edukacyjne. 


  Standardowy czas trwania projektu ITN to 48 miesięcy licząc od momentu podpisania umowy grantowej. Początkujący naukowcy: zatrudnienie od 3 do 36 miesięcy. Jednak ponieważ w EID i EJD są studia doktoranckie  naukowcy powinni być zatrudnieni na okres 36 miesięcy.

  ZASADY FINANSOWANIA

  Projekt otrzymuje 100% dofinansowania. Na każdy osobomiesiąc przypadają poniższe koszty:

  • Koszty osobowe (na osobomiesiąc):
   • Środki na utrzymanie  - € 3,270; wysokość zależna od kraju, do którego badacz wyjeżdża
   • Środki na mobilność - € 600
   • Środki na utrzymanie rodziny – 500€.
  • Koszty instytucji (na osobomiesiąc):
   • Koszty badań, szkoleń, networkingu (sieciowania) - 1,800 € 
   • Zarządzanie i koszty pośrednie - 1,200 €
  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 15 stycznia 2019 r.

  RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)


  Dla kogo? Konkurs RISE jest adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczo-innowacyjnego opartego na wymianie pracowników naukowych i innowacyjnych.
  Do udziału w RISE uprawnieni są:

  • Początkujący naukowcy (do 4 lat od uzyskania tytułu magistra i nieposiadający tytułu doktora),
  • Doświadczeni naukowcy (powyżej 4 lat od uzyskania tytułu magistra lub posiadający stopień doktora),
  • Personel zarządzający i techniczny.

  Osoby uczestniczące w projekcie powinny być zaangażowane w działania badawcze i/lub innowacyjne przez co najmniej 6 miesięcy przed pierwszym oddelegowaniem. Oddelegowanie powinno trwać od jednego miesiąca do 12 miesięcy. Pracownik może odbyć kilka wyjazdów pod warunkiem, że ich łączna długość nie przekroczy 12 miesięcy. Nie ustalono limitu liczby uczestników projektu, jednak liczba oddelegowań nie może przekroczyć 540 osobo-miesięcy.   


  Na co? Na realizację komplementarnego projektu badawczo-innowacyjnego, którego elementem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pracującymi w różnych krajach i sektorach. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji.

  Z kim? Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i musi spełniać przynajmniej jeden z wymienionych niżej warunków:

  • Jeśli wszystkie organizacje pochodzą z krajów członkowskich UE lub państw stowarzyszonych, wtedy co najmniej jedna organizacja powinna pochodzić z sektora akademickiego i co najmniej jedna z sektora pozaakademickiego.
  • Jeśli dwie instytucje funkcjonują w różnych krajach członkowskich UE lub państwach stowarzyszonych a jedna instytucja należy do państw trzecich, to nie jest istotne do jakiego sektora (akademickiego czy pozaakademickiego) należą organizacje.

  Partnerstwo w RISE może funkcjonować w wymiarze międzynarodowym lub międzysektorowym:

  • Wymiar międzynarodowy ma miejsce, kiedy pracownicy są oddelegowani z krajów członkowskich i państw stowarzyszonych do i z państw trzecich.
  • Wymiar międzysektorowy ma miejsce kiedy oddelegowanie odbywa się między organizacjami z krajów członkowskich UE lub państw stowarzyszonych, pod warunkiem, że co najmniej dwie organizacje należą do różnych sektorów (akademicki/pozaakademicki) i działają w różnych krajach członkowskich lub państwach stowarzyszonych.
  • Dozwolone są wszystkie inne połączenia o ile jest spełniony co najmniej jeden z powyższych warunków minimum. 


  ZASADY FINANSOWANIA

  Pracownik biorący udział w projekcie, przez cały czas trwania oddelegowania, ma wypłacane przez pracodawcę swoje standardowe wynagrodzenie. Nie jest to koszt projektu.

  W ramach projektu finansowane są koszty jednostkowe na osobomiesiąc oddelegowania i są to:

  • Koszty osobowe (na osobomiesiąc):
  • 2100 € – środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, zamieszkania i utrzymania pracownika podczas fazy wyjazdowej
  • Koszty instytucji (na osobomiesiąc):
   • Koszty badań, szkoleń, networkingu (sieciowania) - 1,800 €
   • Zarządzanie i koszty pośrednie - 700 €


  TERMINY SKŁADANIA APLIKACJI: do 2 kwietnia 2019 r.


  Ważne: Za każdym razem, kiedy mowa jest o krajach stowarzyszonych, oznacza to kraje stowarzyszone z Programem Horyzont 2020, nie z Unią Europejską. Lista tych krajów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.


   

   

   
   

   Polskie instytucje w projektach MSCA

   
  Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego znajdują się listy projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach obszaru Marii Skłodowskiej-Curie, w programie Horyzont 2020.
   
   

   Realizowane projekty

   

  ROUTE-TO-PA - Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies for Public Administrations 
  Kierownik projektu ze strony SGH:
  dr hab. prof. nadzw. Bogumił Kamiński
  Realizacja 01.02.2015-31.05.2018

  I3U - Investigating the Impact of the Innovation Union
  Kierownik projektu ze strony SGH:
  prof. dr hab. Marzenna Weresa
  Realizacja 01.03.2015-30.09.2018

  GGP-EPI - Generations and Gender Programme: Evaluate, Plan, Initiate
  Kierownik projektu ze strony SGH:
  prof. dr hab. Irena E. Kotowska
  Realizacja: 01.01.2017-31.12.2019 

  WelcomingSpaces - Investing in 'Welcoming Spaces' in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants
  Kierownik projektu ze strony SGH:
  dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
  Zastępca kierownika:
  dr Marta Pachocka
  Realizacja: 1.02.2020-31.01.2024

  EUSOCIALCIT - The Future of European Social Citizenship 
  Kierownik projektu ze strony SGH:
  dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
  Realizacja:1.02.2020-31.01.2024

   

   Kontakt

   
  Justyna Gać - Legal Entity Appointed Representative (LEAR)

  email: jgac (at) sgh.waw.pl
  tel: + 48 22 564 99 57
  budynek G pok. 11
   

   Zostań ekspertem

   
  KE poszukuje niezależnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski w Horyzoncie,  oceniać sam program i politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

  Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania kontaktów zawodowych, a także kształtowania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To również znakomita okazja pogłębienia wiedzy, jak najlepiej przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces.

  Ekspertem może zostać osoba, która:
  Rejestracji dokonuje się poprzez Portal SEIDA (Single Electronic Data Interchange Area). Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.
   

   PROCEDURY UCZELNIANE

   
   

   Przydatne linki i informacje

   
   

   Otwarty dostęp do wyników badań

   
  W programie wprowadzono wymóg otwartego upowszechniania wyników badań 

  Zasady upowszechniania wyników badań zawarte są w Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020.

  Fragment umowy grantowej dotyczący zasad upowszechniania wyników

  Gdzie deponować wyniki badań?
  Można zarówno w repozytoriach otwartych, jak i czasopismach otwartych.

  Co deponować?
  •    kopię elektroniczną artykułu lub raportu z badań – wersję finalną tekstu po recenzjach opublikowaną w dowolnym wydawnictwie (postprint w pdf)
  lub
  •    finalną wersję rękopisu zaakceptowanego do publikacji lub raportu z badań (preprint w pdf).

  Kiedy deponować?
  Jak najszybciej, najlepiej w dniu publikacji. Należy zapewnić otwarty dostęp do zdeponowanych publikacji od razu lub w ciągu 6 miesięcy od daty publikacji (12 miesięcy dla nauk społecznych i humanistycznych).

  Przydatne informacje można znaleźć na stronach:
  Portal Uwolnij Naukę