Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Fundusze Europejskie 2014-2020 : Fundusze Europejske 2014-2020 – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Fundusze Europejskie 2014-2020
 

 Fundusze Europejskie 2014-2020

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych działań, które będzie można zrealizować ze środków funduszy strukturalnych. Informacje te są prezentowane w podziale na programy:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Polska Cyfrowa. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 
W ramach RPO Mazowsze 2014-2020 finansowane będą zarówno projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („twarde”), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego („miękkie”).

RPO Mazowsze realizowany będzie za pomocą 11 Osi Priorytetowych, które odpowiadają unijnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym:
I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
II Wzrost e-potencjału Mazowsza
III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjnąV Gospodarka przyjazna środowisku
VI Jakość życia
VII Rozwój regionalnego systemu transportowego
VIII Rozwój rynku pracy
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
X Edukacja dla rozwoju regionu
XI Pomoc Techniczna

W poniższej tabeli zamieszczono informacje nt. Priorytetów powiązanych z działalnością SGH.
Opracowano na podstawie SzOOP RPO WM 2014-2020

Działanie/Poddziałanie ​Typy operacji ​Typ beneficjenta Inne​
​1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych ​1. Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowa lub modernizacja infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. ​1) jednostki naukowe
2) konsorcja naukowe
​1. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym - projekt SGH został ujęty.
2. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw ​1. Projekty badawczo-rozwojowe: wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.
2. Bon na innowacje: wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.
3. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.
4. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.
5. Rozwój regionalnego systemu innowacji: przedsięwzięcia zapewniające warunki do oddolnego procesu definiowania potrzeb i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w obszarach inteligentnej specjalizacji w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, stanowiące uzupełnienie aktywności dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania inteligentnej specjalizacji.
​1. przedsiębiorstwa
2. powiązania kooperacyjne
3. Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi
​1. Tryb konkursowy dla typów operacji 1 - 4, dla typu operacji nr 5 pozakonkursowy
2. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​2.1.1 E-usługi dla Mazowsza ​1. e-kultura - projekty o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym, aby w sposób jak najbardziej kompleksowy przedstawiać społeczeństwu w formie interaktywnej wydarzenia kulturalne Mazowsza. Dodatkowo w ramach poprawy dostępu do zasobów kultury, planowane jest wsparcie informatyzacji bibliotek celem świadczenia e-usług dla obywateli;
2. wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, aby podnieść dostępność, jakość i efektywność kształcenia w regionie, jak np. rekrutacja przez Internet, czy e-learning
​M.in.:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- uczelnie wyższe;
- instytucje kultury;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe.
​1. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ​1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

- internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności. Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.
Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w kluczowych obszarach tematycznych, zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu. Powyższe działanie pozwoli skoncentrować środki na przedsięwzięciach o największym potencjale rozwojowym.

Realizacja działań skierowana będzie nie tylko na działania pojedynczych przedsiębiorstw ale również i ich grup, takich jak powiązania kooperacyjne, zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.
​M.in.:
- MŚP;
- jednostki naukowe;
- spółki celowe;
- powiązania kooperacyjne;
- JST, ich związki i stowarzyszenia;
- organizacje pozarządowe;
- samorząd gospodarczy.
​1. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) ​1. Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę:
- instalacji/ jednostek wytwórczych energii elektrycznej/ cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej);
- instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.
​M.in.:
- uczelnie/ szkoły wyższe;
- jednostki naukowe;
​1. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​4.2 Efektywność energetyczna ​1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).
W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:
- ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne;
- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła38 na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej)
- instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
- budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
- zastosowanie automatyki pogodowej;
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
- instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
- instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
- instalacja zaworów podpionowych i termostatów.
​M.in.:
- uczelnie/ szkoły wyższe;
- jednostki naukowe;
​1. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
​5.2 Dziedzictwo kulturowe ​1. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych:
- konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiająca zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służąca nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną,
- ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
- zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą,
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
2. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie:
- inwestycje w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów;
- inwestycje infrastrukturalne, prace modernizacyjne i renowacyjne w przypadku gdy prace te stanowią dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych;
- efektywne wykonywanie zadań statutowych, polegające na zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów będących w posiadaniu instytucji;
- digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia ( jako element projektu),
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
​M.in.:
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
​1. dofinansowanie:
- projekty nieobjęte pomocą publiczną - 80%
- projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
2. maksymalna wartość projektu - do 5 mln EUR
​8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo ​Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składający się z typów operacji wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi. Do ww. grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w UP jako wymagające interwencji EFS: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.
W ramach Pakietu przewiduje się:
1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
​Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP. ​1. dofinansowanie - 95%
2. minimalna wartość projektu - 100 tys. PLN
​8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ​1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
2. Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.
​M.in.:
- osoby prawne z obszarów realizacji ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
​1. dofinansowanie - 80% (projekty nieobjęte pomocą publiczną, projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej)
2. minimalna wartość projektu - 100 tys. PLN
​10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych ​Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji ​Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) ​1. dofinansowanie - 90%
2. minimalna wartość projektu - 100 tys. PLN
  

 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 


W ramach PO IR 2014-2020 finansowane będą projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („twarde”), które mogą być uzupełnione wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie osi/projektu.

Zapisy PO IR wynikają z unijnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.

Głównym celem PO IR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R.

Realizacja celów PO IR odbywać się będzie za pomocą tzw. Osi Priorytetowych, których w PO IR wyróżniamy pięć:
I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalnosci B+R+I
III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
V Pomoc techniczna

  

​ ​ ​ ​ ​
Działanie/Poddziałanie Typy operacji
Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca Inne
​4.1.1
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ​1. konsorcjum jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 1 mln zł


​4.1.2
Regionalne agendy badawczo-naukowe

​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze

​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

​1. konsorcjum z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa
2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 1 mln zł
​4.1.4
Projekty aplikacyjne
​Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami ​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ​1. konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby  wszystkich członków konsorcjum
2. dofinansowanie - 100% jednostki naukowe, przedsiębiorstwa od 25% do 80%
3. minimalna wartość projektu - 2 mln zł
 

 


 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

W ramach PO WER 2014-2020 finansowane będą projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego („miękkie”), które mogą być uzupełnione wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie osi/projektu.
PO WER realizowany będzie za pomocą 6 Osi Priorytetowych, które odpowiadają unijnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym:
I Osoby młode na rynku pracy
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V Wsparcie dla obszarów zdrowia
VI Pomoc techniczna

W poniższej tabeli zamieszczono informacje nt. Priorytetów powiązanych z działalnością SGH.
Opracowano na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 ​ ​ ​
Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

​Wybrane Działania/ Poddziałania Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca​ Inne​

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

​1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,
d. wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:
a. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b. dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
d. wizyty studyjne u pracodawców.

3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa

​NCBR

Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

​3.2. Studia doktoranckie

​1. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
a. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
b. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
c. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty konkursowe zakładają m.in.:
a) organizację Międzynarodowych Szkół Letnich dla Doktorantów i innych krótkich form pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie połączonych z prowadzonymi studiami doktoranckimi;
b) organizację studiów doktoranckich w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

NCBR

​Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

​3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym.

3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w
polskich uczelniach.

NCBR
​​
Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

1. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
a. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
b. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego

3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

NCBR
​​
Dofinansowanie - 97%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ​Wszystkie typy operacji opisane w działaniu 3.1 (z wyłączeniem pkt 4), 3.2, 3.3 (z wyłączeniem pkt 2), 3.4 a także dodatkowo:
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ​1. dofinansowanie - 97%
2. minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
 


.

​ ​ ​ ​
Priorytet II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Wybrane ​Działania/ Poddziałania ​Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca Inne​

2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w
tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia
zawodowego i prywatnego

3. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL.

4. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach.

5. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach.

6. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

MPiPS

Dofinansowanie:
  • dla typu operacji 3-5 - 100%
  • dla typu operacji 6 - 97%

2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

2. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych
b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych

3. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu negocjacji

PARP

Dofinansowanie - 90%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

​3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie:
a. zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym przede wszystkim możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług, takich jak m.in. bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
b. indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom przez pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta,
c. profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie pracowników do świadczenia usług dla tych osób (z wyłączeniem szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach),
d. świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.
4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.
5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych.
7. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
8. Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.
9. Opracowanie i wdrożenie narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. poziomu satysfakcji klienta urzędu pracy, zindywidualizowanej obsługi klientów, uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców.
10. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają monitorowanie działań (w tym ewaluacja sieci EURES) realizowanych przez Instytucje Rynku Pracy inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia, np. organizacje pozarządowe.


MPiPS

Dofinansowanie:
  • dla typu operacji 3 - 97%
  • pozostałe - 100%

2.5. Skuteczna pomoc społeczna

​2. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie stosowania tych narzędzi i dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i innych dokumentach krajowych.

3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące:
a. studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej,
b. specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
c. szkolenia z zakresu superwizji,
d. szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjnoprawnych w pomocy społecznej.

7. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

8. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

9. Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne.

​MPiPS

Dofinansowanie:
  • dla typu operacji 3 - 97%
  • pozostałe - 100%

​2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań.

2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.

4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty wsparcia.

8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjnoprawnych dla członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej.

9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.

MPiPS

1. dofinansowanie - 100%
2. minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

​1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

MPiPS

Dofinansowanie - 97%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

1. Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych oraz raportem końcowym wraz z rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

2. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej.

3. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+.

5. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania (w powiązaniu z wypracowanymi standardami).

6. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

7. Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

MPiPS

Dofinansowanie:
  • dla typu operacji 2-3 - 97%
  • pozostałe - 100%
Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.9. Rozwój ekonomii społecznej

2. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.

3. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

4. Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej

6. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą obejmowały m.in.:
a. Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.
b. Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

MPiPS

Dofinansowanie - 100%

2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

​1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:
a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.


5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.
6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

7. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom.

MEN

1. dofinansowanie:
- dla typu operacji 1, 3, 5 - 97%
- pozostałe - 100%
2. minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

2.13. Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

1. Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

MEN

​Dofinansowanie - 100%

Minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN

W zakresie typu operacji nr 1 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 105-107

2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych.

2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań

5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

​MEN

Dofinansowanie - 100%

W zakresie typu operacji nr 1, 4 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 111-112

2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: (…)
2. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami, w tym: (...)
3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym: (...)
5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:
a. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
b. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
c. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
d. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
6. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego.
7.Monitorowanie losów absolwentów, obejmujące:
a. opracowanie systemowych narzędzi dla monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w tym: (...)
b. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, (...)

MEN

​Dofinansowanie - 100%

W zakresie typu operacji nr 1, 2, 3, 7 - dodatkowe informacje w Szczegółowym Opisie Priorytetów, str. 116-119

2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości
​1) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta
10) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego
12) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów
15) Szkolenia dla uczestników systemu alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji prawnych dotyczących ADR, obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów

Ministerstwo Sprawiedliwości
Dofinansowanie - 100%

2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

2) Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń

3) Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: a) podatki i opłaty lokalne; b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi; c) obsługa inwestora.

4) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji skarbowej (w szczególności w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie przez kompetencje)

5) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji skarbowej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu problematyki prawnej i proceduralnej

6) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej (w szczególności w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie przez kompetencje)

7) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej i proceduralnej

MAC

1. dofinansowanie:
- dla typu operacji 2, 3 - 90%
- pozostałe - 100%

2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

2) Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie: (a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; (b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych; (c) jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych

4) Wzmacnianie zdolności analitycznych służb administracji publicznej w zakresie dalszego rozwoju technik geoinformacyjnych

5) Wsparcie szkoleniowe dla służb wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie badania zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania przestrzennego oraz jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w sprawach badania zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

7) Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

13) Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, wyrobów budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów elektronicznych

MIR

Dofinansowanie - 100%
 


​ ​ ​ ​
Priorytet IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa


4.1. Innowacje społeczne

1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki

2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

MIR

Dofinansowanie - 97%

4.2. Programy mobilności ponadnarodowej

2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE.

3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia
​MIR
​Dofinansowanie - 97%

4.3. ​Współpraca ponadnarodowa

1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania.

2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy.

4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących działań:
a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie);
b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich wdrożenie);
c) wymiana informacji i doświadczeń;
d) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie);
e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i
społecznej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych

CPE

Dofinansowanie - 97%
 


​ ​ ​ ​
Priorytet V - Wsparcie dla obszaru zdrowia

Wybrane Działania / Poddziałania
Wybrane typy operacji Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca​ Inne​
​5.2
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
1. Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne.
2. Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.
4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).
5. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.
6. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.
Ministerstwo Zdrowia
1. dofinansowanie:
- dla typu operacji 1, 2 - 95%
- dla typu operacji 4, 5, 6 - 97%
2. minimalna wartość projektu - 50 tys. PLN
 
 
 
 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 


​Działanie/ Poddziałanie ​Opis Działania/ Poddziałania ​Typy operacji ​Tryb wyboru projektów ​Typy beneficjentów

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP (informacji sekotra publicznego), a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnieniem dla podjęcia interwencji w ramach działania są zidentyfikowane kluczowe bariery dla wzrostu ponownego wykorzystania ISP. Bariery te występują zwłaszcza po stronie podaży ISP. Wsparcie pozwoli zapewnić w szczególności następujące, deficytowe do tej pory funkcjonalności:
- stosowanie standardów interoperacyjności oraz dostępności,
- opatrywanie ISP metadanymi,
- dostępność ISP zdatnych do maszynowego odczytu i automatycznego pobierania,
- dostępność interfejsów programistycznych (API),
- koordynacja przedsięwzięć eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów.

Aby przełamać bariery organizacyjne, techniczne i kompetencyjne, które utrudniają dostępność ISP i ich wykorzystanie, wspierane projekty powinny charakteryzować się systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, uwzględniającym:
- wymiar sprzętowy i technologiczny: tworzenie repozytoriów oraz innych rozwiązań TIK służących udostępnieniu i wykorzystaniu ISP;
- wymiar treściowy: udostępnianie i przygotowywanie do udostępnienia ISP;
- wymiar kompetencyjny: obejmujący podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych zarówno w udostępnianie (po stronie administracji) jak i ponowne wykorzystanie (po stronie podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych) ISP, a także budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania ISP jako działania prorozwojowego.

Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będące repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych. Digitalizacja będzie traktowana w ramach poddziałania oraz poszczególnych projektów jako środek do celu, którym jest cyfrowe udostępnienie zasobów.

Wsparcie ma umożliwić podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Istotnym aspektem będzie również obywatelski wymiar udostępnianych informacji, co przyczyni się do budowy bardziej przyjaznych relacji pomiędzy państwem a obywatelem poprzez wdrażanie idei „otwartego rządu”.

1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Konkursowy - planowane  są osobne konkursy dotyczące cyfrowego udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych oraz osobne konkursy dla cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

a) centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą musi być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
b) jednostki naukowe oraz uczelnie,
c)partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
d) partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Dotychczasowe rozumienie informacji publicznej skupiało się na konstytucyjnie regulowanej kwestii jawności i odpowiedzialności administracji publicznej. W nowym ujęciu równie istotne stała się kwestia ponownego wykorzystania informacji publicznej, traktowanego jako uprawnienie o charakterze gospodarczym i społecznym.

Celem działania 2.4 jest wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie elektronicznej, bazujących na ISP oraz istniejących e-usługach publicznych.

Uzasadnieniem działania jest stosunkowo niski poziom wykorzystania ISP przez podmioty spoza administracji publicznej do tworzenia nowoczesnych aplikacji i usług. Nowe produkty powstające na bazie danych  publicznych mogą stanowić siłę napędową innowacji i wzrostu gospodarczego oraz wzmacniać aktywność obywatelską.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Preferowane będą przedsięwzięcia nastawione na realizację celu publicznego, przynoszącego wymierne korzyści społeczne i  ekonomiczne. W tym kontekście realizacja celu publicznego może mieć zarówno komercyjny, jak i niekomercyjny charakter.

Wsparcie będzie uzależnione od zapewnienia dostępności kluczowych zbiorów z punktu widzenia ponownego wykorzystania ISP w ramach projektu także po zakończeniu jego realizacji.

Efektem projektów realizowanych w ramach działania 2.4 będą nowe, atrakcyjne dla użytkowników e-usługi, świadczone za pośrednictwem aplikacji i portali.

Publiczny charakter tego typu usług, których realizacja będzie dotyczyła  celów publicznych, uzasadnia dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w formie bezzwrotnej pomocy.

Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub  rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych

konkursowy

a) jednostki naukowe oraz uczelnie,
b) organizacje pozarządowe,
c) małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentow, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.