Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich SPO RZL 2.3 : Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich SPO RZL 2.3
 

 Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich SPO RZL 2.3

 
Informacje o Projekcie

Konsorcjum w składzie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP) oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej (FREM)  rozpoczyna realizację projektu „Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Był to jeden z największych projektów realizowanych przez wyższe uczelnie z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość „EAUM” wyniosła około 15 100 000 PLN. Wysoka jakość wiedzy stała się dostępna dla szerszej grupy odbiorców, gdyż wsparcie UE pozwoliło na znaczące obniżenie kosztu studiów:
 • o 80% dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw,
 • o 60% dla pracowników dużych przedsiębiorstw.
Wsparcie ze środków unijnych pozwoliło konsorcjantom przygotować profesjonalną ofertę kierunków Master of Business Administration i studiów podyplomowych, zmierzającą ku podwyższeniu zdolności konkurencyjnej i innowacyjności przedsiębiorstw. Umożliwiło ono podniesienie kwalifikacji ponad 1500 pracowników polskich przedsiębiorstw w zakresie nauk ekonomicznych, szczególnie w dziedzinie zarządzania firmą i finansami, w ramach dwóch programów MBA:

Informacje o konsorcjum

Dla realizacji projektu podpisana została Umowa o partnerstwie pomiędzy Szkołą Główną Handlową, Fundacją Rozwoju Edukacji Menedżerskiej oraz Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (EuCP).

Partnerzy konsorcjum zostali tak dobrani, aby pod względem merytorycznym jak i logistycznym sprawnie zrealizować cały Projekt:    
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie sprawuje nadzór merytoryczny nad Projektem. Jako najstarsza uczelnia ekonomiczna w kraju ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych. Obecnie w SGH kształci się ponad 4000 studentów na 90 różnych studiach podyplomowych.    
 • Europejskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się zarządzaniem projektu oraz poprawnym jego rozliczeniem. Codzienna działalność EuCP polega na wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z UE, w szczególności poprzez pomoc w wykorzystaniu funduszy wspólnotowych.   
 • Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej wraz z SGH sprawuje nadzór nad merytoryczną częścią Projektu. Od 1999 r. wspiera działania służące podnoszeniu jakości metod zarządzania w Polsce, wspieranie rozwoju programów typu MBA i innych programów edukacyjnych z zakresu zarządzania.
Fundusze unijne są niepowtarzalną szansą dla polskiej kadry i polskich przedsiębiorstw na rozwój, podniesienie swoich kwalifikacji, umocnienie swojej pozycji konkurencyjnej i zdobycie nowych rynków. Są również szansą dla Polski na dorównanie w poziomie życia do najlepiej rozwiniętych krajów świata.

Realizacja Projektu
Data podpisania umowy: 06.05.2005 r.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 - 30.06.2008.
Wartość projektu :15 100 000,00 PLN - w tym:SGH    - 13 172 432,14 PLNEuCP -   1 927 567,86 PLN
Beneficjenci Ostateczni:
 • przedsiębiorcy i pracownicy grupy  małych i średnich przedsiębiorstw oraz grupy dużych firm.
Cel projektu: wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im szerokiej oferty edukacyjnej dla ich pracowników i kadry zarządzającej.
Realizacja:
 • w projekcie wzięło udział 1554 studentów, ( w tym 87%) z małych i średnich przedsiębiorstw oraz 13% z dużych przedsiębiorstw), którzy podjęli naukę na 11 kierunkach studiów podyplomowych i 2 programach studiów MBA. Dyplom ukończenia studiów uzyskało 98% absolwentów EAUM.
 • w ramach projektu zorganizowano dwie konferencje:
  1. „Fundusze Unijne – wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój kapitału ludzkiego” w dniu 29.05.2007 r. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Władysław Ortyl - Sekretarz Stanu), PARP (Beata Cywińska - Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych) oraz eksperci SGH i EuCP.
  2. „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” w dniu 14.05.2008 r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego (Thomas Laursen - Główny Ekonomista Banku Światowego na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie,), Ministerstw (Michał Boni - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), PARP (Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju, Beata Cywińska, Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych) oraz eksperci SGH i EuCP.
Projekt został pozytywnie oceniony zarówno przez słuchaczy studiów, jak i PARP oraz MRR. W raporcie końcowym z realizacji projektu „Ewaluacja ex-post projektu EAUM” przygotowanym przez PENTOR słuchacze ocenili, że udział w EAUM znacząco wpłynął na poprawę kondycji przedsiębiorstw, umożliwił wprowadzenie korzystnych zmian w zarządzaniu i organizacji oraz przyczynił się do wprowadzenia doskonalszych systemów zarządzania finansami w firmach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.efs.gov.pl                              www.parp.gov.pl                                www.europa.eu.int