Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Rodzaje konkursów

 ​​Konkurs

​Informacja o konkursie


OPUS


​​Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
​​
PRELUDIUM
​​
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM BIS
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów

SONATA

​Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

SONATA BIS

​​Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, realizowane przez osoby posiadające stopnień naukowy lub tytuł naukowy,  które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


MAESTRO

​Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
​​
HARMONIA


Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

ETIUDA
​​

Konkurs na stypendia doktorskie.

UWERTURA

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
​​
TANGO
​​Konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

MINIATURA

Konkurs na sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych, tzw. „małe granty”.

POLONEZ​
​Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
​Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłosimy w 2021 i 2022 roku, zrekrutujemy 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje Stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program naukowy uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń, współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.


BEETHOVEN CLASSIC
Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

BEETHOVEN LIFE
​DAINA ​Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
  
SHENG

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

Dioscuri

Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

MOZART

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze.

ALPHORN


Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze.

Weave-UNISONO​ to Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave -  otwarty
​CEUS-UNISONO
​Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla
​NORFACE ​NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.
​CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp.

Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.
​URBAN EUROPE - Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Źródło: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

Anna Jędrzejczyk
tel. 22 564 98 59;

Emilia Chmielewska
tel. 22 564 77 89;

mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska

mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 70;


pokój nr 10, budynek G.