Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Nabór wniosków

 
Aktualnie otwarte konkursy

 

Wnioski za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane przez ADOP nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN (pok. 10 bud. G). Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do kontaktu możliwie jak najwcześniej.

Wnioski wysyłane są do NCN za pośrednictwem systemu OSF przy wsparciu Działu Obsługi Projektów.
Instrukcje zakładania konta w systemie OSF i przygotowywania wniosków można znaleźć w zakładce
Przydatne informacje.

​Konkurs ​Termin naboru w NCN Termin naboru w SGH
(
wnioski do tego czasu muszą być już kompletne)
​Informacje o konkursie
OPUS 20+LAP
15 grudnia 2020r. godz. 16:00
​1 grudnia 2020r.


Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Możliwe warianty współpracy:
a) bez udziału partnerów zagranicznych (OPUS)
b) z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej z udziałem partnerów zagranicznych (OPUS)
c) we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (OPUS + LAP)
d) w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (OPUS + LAP)

Konkurs OPUS+LAP zakłada jedynie taką współpracę, gdzie NCN pełni rolę agencji wiodącej.

W konkursie OPUS 20 (LAP) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach współpracy LAP:
- dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi z Austrii, Czech lub Słowenii;
- dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec wyłącznie w obszarze nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych (dla nauk humanistycznych (HS) przeznaczony jest konkurs Beethoven Classic, również otwarty w tej edycji);
- dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.
SONATA 16
15 grudnia 2020r. godz. 16:00
​1 grudnia 2020r. Konkurs SONATA 16, przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.


CEUS-UNISONO

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

ARRS (Słowenia)

Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.


Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (zgodnie z obowiązującym w tej agencji terminem naboru), jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych.


​Na dwa tygodnie przed planowanym wysłaniem do NCN. Kierownikiem projektu może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

​ Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch innych krajów uczestniczących w programie CEUS (Austria, Czechy, Słowenia) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych. W konkursie finansowane będą projekty, dla realizacji których niezbędna jest współpraca między tymi zespołami.
PRELUDIUM BIS 2
15 grudnia 2020r. godz. 16:00.
​1 grudnia 2020r.
Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.
Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.


Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.


Beethoven Classic 4 ​15 grudnia 2020r. godz. 16:00. ​1 grudnia 2020r. ​BEETHOVEN CLASSIC 4 to konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (Panel HS). Konkurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.


Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 określa DFG.


Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Miniatura 4 Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
​Na dwa tygodnie przed planowanym złożeniem w NCN, nie później niż 16 września br.
​Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.
  

 


 
 
 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

Emilia Chmielewska
mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 77 89;

mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;
  mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska

mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;

pokój nr 10, budynek G.