Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Nabór wniosków

 
Aktualnie otwarte konkursy

 

Wnioski za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane przez ADOP nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN (pok. 10 bud. G). Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do kontaktu możliwie jak najwcześniej.

Wnioski wysyłane są do NCN za pośrednictwem systemu OSF przy wsparciu Działu Obsługi Projektów.
Instrukcje zakładania konta w systemie OSF i przygotowywania wniosków można znaleźć w zakładce
Przydatne informacje.

  

 
​​​Konkurs​ Termin naboru w NCN ​Termin naboru w SGH 
(
wnioski do tego czasu muszą być już kompletne)
Informacje o konkursi​e
OPUS 22 / OPUS LAP
​15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. 1 grudnia 2021r.

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.


W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

Wniosek OPUS:
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy
 • 48 miesięcy
Wniosek OPUS LAP
 • współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
  • 48 miesięcy
 • współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.
SONATA 17 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.
​1 grudnia 2021r.

SONATA 17 jest konkursem na projekty badawcze, przeznaczonym dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Weave-UNISONO ​nabór ciągły od stycznia 2021 r.​ Zakończenie naboru ​zgodnie z wymogami agencji wiodącej. dwa tygodnie przed zamknięciem naboru agenji wiodącej ​Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.​ Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku,. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.​

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.
​PRELUDIUM BIS 3 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. 1 grudnia 2021r.
Konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

POLONEZ BIS 1
15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. ​1 grudnia 2021r. POLONEZ BIS 1 jest konkursem na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.


W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 to 48 mln zł. 
 
 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

Emilia Chmielewska
mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 77 89;

mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;
  mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska

mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 70;

pokój nr 10, budynek G.