Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

EXCELLENT SCIENCE
MSCA-RISE-2018 ​MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange 21-03-2018 €80,000,000
 

 

 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

21 marca 2018 r. do godz. 12.00​ projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
​nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018 ​2 lub 3 lata

Maksymalnie dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. ​nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018
​Katedry - 50 000 EUR/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas

NCN, JPI Urban Europe oraz chińska organizacja NSFC zapraszają do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

​20 czerwca 2018 r.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​DAINA 1
(Narodowe Centrum Nauki)
​W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Więcej informacji
​15 grudnia 2017 r. ​Projekt badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2018 r., a najpóźniej 1 stycznia 2019 r.

Okres realizacji 24 miesiące lub 36 miesięcy.


Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 1. występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 2. nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
​Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections
(Narodowe Centrum Nauki i EqUIP)
​Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami.

Więcej informacji
​30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. ​W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
ETIUDA 6

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

więcej informacji
15 marca 2018 r.
Okres pobierania stypendium doktorskiego (
od 6 do 12 miesięcy)
Termin rozpoczęcia realizacji stypendium doktorskiego ( 1 października 2018r.)

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być
zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub
do 12 miesięcy po zakończeniu jego
pobierania.
SONATINA 2

Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

więcej informacji

24 lub 36 miesięcy.
UWERTURA 2

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.


więcej informacji

staż trwający od 3 do 6 miesięcy.
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​
GRANTY NA GRANTY

Celem programu prowadzonego przez MNiSW jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.
 
Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 1 marca 2017 r.
Wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w roku 2016.

W
niosek nalezy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Jednostka występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
30 000 zł;
Jednostka występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
10 000 zł.

​DIALOG

​Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
w obszarze następujących dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.


Więcej informacji

Nabór wniosków odbywa sięw trybie ciągłym i trwa do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcy (również jako członkowie konsorcjum) mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. 
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych


​Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.

Kryteria dostępu:
1) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

2) Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, dające możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji.

3) Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne są opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach.

4) Wybór uczestników projektu obejmuje diagnozę potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem stanu wiedzy/ kompetencji/ umiejętności w zakresie ICT i/lub języków obcych.

Kryteria merytoryczne szczegółowe:
1) W ramach projektu co najmniej 60 % uczestników stanowią osoby w wieku od 25 lat do 50 lat. – 6 pkt

2) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C). – 10 pkt

3) W wyniku udziału w projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe. – 10 pkt

4) Projekt przewiduje realizację działań w partnerstwie. – do 3 pkt

5) Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany. – 2 pkt

6) Projekt zakłada uczestnictwo co najmniej 30% osób zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. – do 4 pkt

7) Projekt wynika z Planu Inwestycyjnego dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). – 2 pkt

8) Projekt bazuje na już istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na zasadzie wolnych licencji. – 1 pkt

9) Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014 – 2020. – 2 pkt

​VII 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinans.) ​Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie może przekroczyć kwoty 1339 euro

Poziom dofinansowania – 90%

Minimalna wartość projektu – 100 tys. PLN
 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ


​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.

Więcej informacji (w tym regulamin przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru projektu, katalog kosztów kwalifikowalnych) – link do poglądowego archiwalnego konkursu z 2016 roku

Termin ogłoszenia konkursu:

05.06.2017

 

Termin aplikowania:
18.09.2017 –
18.12.2017


Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% w przypadku jednostek naukowych,
 
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​
​Działanie 3.2 Studia doktoranckie „Studia doktoranckie”

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
1)    interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
2)    międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
3)    programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

b) Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r.  oraz „Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r.  Ponadto treść wypracowanych programów studiów doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca

c) Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
- interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
- międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
- programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich oraz przygotowywanie przez co najmniej połowę uczestników projektu interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich. – 10 pkt.

b) Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a znowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody doktorskie mogą być przeprowadzane z udziałem jednostek zagranicznych). – 10 pkt.

c) Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ (poziom wiodący).

IX 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 155 mln PLN

Okres realizacji: co najmniej 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 135 000 PLN
​Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Kurs na MOOC”

1.    Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
 • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

2.    Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
a) Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
•    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
•    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma  Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.

b) Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.

c) W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

d) Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:
 • językowe,
 • informatyczne,
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikacyjne,
 • w zakresie przedsiębiorczości.
e) Wnioskodawca określi we wniosku warunki techniczne opracowanego kursu, zgodne z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG 2.0)

f) Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC) dostępnym dla wszystkich chętnych wyniesie 40 osób.

Wybrane kryteria premiujące (fakultatywne za które można otrzymać dodatkowe punkty):
a) Przygotowanie i realizacja kursu odbywać się będzie równocześnie w języku obcym. – 10 pkt.
b) Przygotowane kursy muszą być dostępne i prowadzone co najmniej przez 24 miesiące od daty zakończeniu realizacji projektu. – 10 pkt.
​X 2017 r. (planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) ​Alokacja na konkurs – 10 mln PLN

Okres realizacji: nie dłużej niż 24 miesiące

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 PLN