Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów : Aktualne konkursy na projekty badawcze
Dział Obsługi Projektów
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs
  

 


 

 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

nabór zakończony
projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

nabór zakończony
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
nabór zakończony
​2 lub 3 lata

Maksymalne dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. nabór zakończony
​Katedry - 50 000 euro/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
​Uniwersytety europejskie ​Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład projektu typu „Uniwersytet europejski” muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w innym kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt typu „Uniwersytet europejski”
​nabór zakończony
​3 lata / 5 000 000 euro
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią​ ​​​​​​​Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich zespołów 
​​Nabór trwa do 16 lipca 2021 roku. ​Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.​
​Procope Plus​ ​​Celem programu “Procope Plus” jest rozwój francusko-niemieckiej współpracy naukowej poprzez wsparcie organizacji wydarzeń naukowych i spotkań eksperckich, pozwalających budować i rozwijać ambitne projekty badawcze.
W tym roku dodatkowo możliwe jest włączenie do programu trzeciego partnera naukowego z Europy.
Polska jest w gronie 3 państw (razem z Holandią i Szwajcarią), których trójstronne projekty badawcze, realizowane z Francją i Niemcami, będą rozpatrywane ze szczególną uwagą oraz możliwością przyznania  dodatkowego finansowania.
To wsparcie mobilności będzie pozwalało zespołowi badawczemu z Polski dołączyć do wydarzenia (spotkania roboczego, konferencji, wydarzenia naukowego) organizowanego w 2022 roku we Francji lub w Niemczech.
Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. 

Zespoły badawcze z Polski, zainteresowane możliwością współpracy w ramach wspólnych projektów naukowych z Francją i Niemcami, prosimy o kontakt, możliwie jak najszybciej i odpowiednio wcześniej przed 29 czerwca 2021 r., z Ambasadą Francji w Polsce (Christophe PAOLI, Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej christophe.paoli@diplomatie.gouv.fr).​
​Nabór wniosków trwa do 29 czerwca 2021 r. Aplikacje należy składać wspólnie przez zespoły badawcze francuskie i niemieckie, odpowiednio w Ambasadzie Francji w Niemczech i przez niemieckie DAAD.
​Polskie Powroty NAWA ​ ​Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

 Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 •  wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
​W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł.

W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł.

Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.
​Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami” ​Konkurs „Solidarni z naukowcami” jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”. Jego celem jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które zawarły umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.


Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin zgodnie z zasadami dot. pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, które zostały określone w Podręczniku Frascati wg klasyfikacji OECD:​

​Nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Nauki rolnicze
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rozwiń tekst

​Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 6 250 000 zł.

Dofinansowanie
Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.​
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM POLSKIE POWROTY ​Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.
Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Więcej informacji

​31 marca 2020 r.
​Czas trwania projektu: 36 - 48 miesięcy. 
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ - PROGRAM IM. ULAMA ​Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.

Kto może aplikować?
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który (warunki dotyczą konkursu na rok 2019):
•    uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
•    nie posiada polskiego obywatelstwa,
•    co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
•    odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
•    prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
•    pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji

I nabór - od 1 stycznia- 1 kwietnia 2020r. II nabór - od 1 listopada - 31 stycznia 2021r. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. W pobycie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
​​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Promocja Zagraniczna   
​Budowanie marki międzynarodowej jednostki naukowej i jej promocja za granicą Nabór - 1 października 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 30 kwietnia 2021r.
Długość okresu realizacji: 6-12 m-cy
Dofinansowanie: 100tys - 1 Beneficjent; 200 tys - 2-3 Beneficjentów; 300tys - 4 i więcej Beneficjentów
​​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe   
​Długotrwała współpraca naukowo-akademicka w ramach międzynarodowych partnerstw ​Nabór - 1 września 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 31 maja 2021r.
​Długość okresu realizacji: 6-24 m-cy
Dofinansowanie: 1mln - 3 Beneficjentów; 1,5mln - 4-5 Beneficjentów; 2mln - 6 i więcej Beneficjentów
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Podniesienie kompetencji kadry, przygotowanie miejsc obsługi i kształtowanie postaw tolerancji wobec przyjezdnych studentów/wykładowców międzynarodowych ​Nabór - 01 października 2020 - 31 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie - 31 maja 2021r.
​Długość okresu realizacji: 6-24 m-cy
Dofinansowanie: do 500tys/1 projekt
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
PROM
​Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, także spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Ilość Polaków jadących za granicę musi być równa przyjezdnym w ramach programu obcokrajowcom.
W Programie musi wziąć udział co najmniej 80% doktorantów w wieku do 40 r.ż.
​Nabór - jesień 2020  Długość okresu realizacji: 12 m-cy
Dofinansowanie: do 1,2mln/1 projekt
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
STER
​Umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów.
Przewidziane są stypendia za najlepsze wyniki dla maks. 50% doktorantów zagranicznych w Projekcie (5tys/m-c/os)
oraz na pozyskanie zagranicznych doktorantów.
​​Nabór - 01kwietnia 2020 - 30 czerwca 2020r.
Rozstrzygnięcie - 30 listopada 2020r.
Długość okresu realizacji: 24 - 50 m-cy
Dofinansowanie: ​1 mln na stypendia doktorantów, maks. 250tys. na pozyskanie doktorantów
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
KATAMARAN

​Wsparcie polskich uczelni w tworzeniu i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Program (projekt) musi być opracowany i prowadzony we współpracy z uczelnią zagraniczną (50/50% partycypacji studenta) i musi zostać wydany wspólny dyplom.
Ścieżka  A – Tworzenie  programów  międzynarodowych  studiów  wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na Ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.
​I. Nabór - 01 lutego 2020 - 30 kwietnia 2020r.
I. Rozstrzygnięcie - 30 września 2020r.
II. Nabór - 01 września 2020 - 30 listopada 2020r.
II. Rozstrzygnięcie - 30 kwietnia 2021r.
​Ścieżka A:
Długość okresu realizacji: 6 -18 m-cy
Dofinansowanie: ​do 700tys./projekt
Ścieżka B:
Długość okresu realizacji: 3-4 semestrów
Dofinansowanie: ​do 1mln/projekt
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Niemcami 2020 ​Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów  podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.
Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.


Więcej informacji
​30 czerwca 2020, godz. 15.00
​Projekty  mogą być realizowane przez okres max. 24 mies., od 1.01.2021 r. Data zakończenia realizacji nie może być późniejsza niż 31.12.2022.
Max.  wysokość finansowania  Projektu  z NAWA: 25000 PLN i może  być dowolnie zwiększona ze środków własnych  Wnioskodawcy.
​NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium ​Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów  podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski  dotyczące wspólnego projektu muszą być  złożone  jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.
Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Więcej informacji
​23 lipca 2020, godz. 15.00 ​Projekty  mogą być realizowane przez okres max. 24 mies., od 1.01.2021 r. Data zakończenia realizacji nie może być późniejsza niż 31.12.2022.
Max.  wysokość finansowania  Projektu  z NAWA: 25000 PLN i może  być dowolnie zwiększona ze środków własnych  Wnioskodawcy.
 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​​​Narodowe Centrum Nauki ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​
OPUS 22 / OPUS LAP
15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Nabór w SGH: 1 grudnia 2021r.

​​

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.


W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

Wniosek OPUS:
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy
 • 48 miesięcy
Wniosek OPUS LAP
 • współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
  • 48 miesięcy
 • współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.
SONATA 17
15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.
​Nabór w SGH:
1 grudnia 2021r.

SONATA 17 jest konkursem na projekty badawcze, przeznaczonym dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.


​PRELUDIUM BIS 3 ​15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.
Nabór w SGH:
1 grudnia 2021r.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

POLONEZ BIS 1 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. Nabórw SGH:
​1 grudnia 2021r.

POLONEZ BIS 1 jest konkursem na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.


W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 to 48 mln zł.


Weave-UNISONO ​nabór ciągły od stycznia 2021 r.​ Zakończenie naboru ​zgodnie z wymogami agencji wiodącej.
Nabór w SGH dwa tygodnie przed zamknięciem naboru agenji wiodącej
​Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.​ Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku,. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.​

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.


MINIATURA 5 ​Nabór ciągły w NCN - 30 września 2021r.
Nabór ciągły w SGH - do 15 września 2021r.
​Miniatura 5 to projekt, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę,
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5 w kwocie 15 mln zł.

​NCBR

GOSPOSTRATEG
​Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Czwarty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).
​24 lipca do 22 września 2020 roku (do godziny 16:00)
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych zagadnienia badawczeg 1 - 20 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych zagadnienia badawczego 2 - 8 mln PLN
​NCBR

LIDER
​Jest to program dla doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora, osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, osób  posiadających  stopień doktora   habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktoranie upłynęło 7 lat. Celem wsparcia finansowego są badania aplikacyjne i rozwojowe bez ograniczeń tematycznych. ​6 stycznia do 16 marca2020 r. (do godziny 16:15) ​ Maksymalna wartość finansowania: 1,5 mln PLN / okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36miesięcy
​Konkurs AAL 2020 Call Programu AAL
NCBR
​Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. ​Nabór od 03.02.2020 - 24.08.2020r. ​Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro/ czas trwania projektu - od 12-30 miesięcy.
​"Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”
NCBR
​Rozwiązania,które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.
​Nabór od 8 czerwca 2020r. do 25 września 2020r.(do godziny 16:00)
​Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł.
Maksymalny okres realizacji projektu to 48 m-cy.
​Inicjatywa EUREKA
NCBR
​Cel konkursu:
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu:
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
​Nabór trwa od 18 maja do 18 września 2020r. ​Dofinansowanie dla grupy podmiotów - maks. 1mln,
Dofinansowanie dla wnioskodawcy indywidualnego (przedsiębiorstwa) - maks 500tys zł
​GlobalStars – konkurs 2020 ​Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
​8 czerwca 2020 - 15 padziernika 2020 (godz.17) ​W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców:
1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ​Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:
 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

​Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

 
 

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​

 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ
Harmonogram konkursów na rok 2020

 
​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​ w PLN
​1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka ​Konsorcja także z udziałem jednostek naukowych. Regiony słabiej rozwinięte.
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
​7 lutego 2020 - 18 czerwca 2020 ​Realizacja do 30 czerwca 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 1,2 mld
​2/4.1.1/2019 - Silesia pod błękitnym niebem
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa śląskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.
​30 września 2019 - 29 stycznia 2020r.
​​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 43 mln
​3/4.1.1/2019  - Lubelska wyżyna technologii fotonicznych
​Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Przynajmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu
​15 listopada 2019 - 31 stycznia 2020r. ​Realizacja do 31 grudnia 2023r. / Dofinansowanie na konkurs - 17 mln
Konkurs 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne
​Konkurs dla konsorcjów naukowo-przemysłowych na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanieinnowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarcze
 
​1 lipca – 31 lipca 2020r. (do godziny 16:00)

Realizacja do 31 grudnia 2023r.
Dofinansowanie:
Wartość kosztów kwalifikowalnych – od 1 mln PLN do 50 mln euro
​Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki ​Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. ​Nie określono ​Nie określono
3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza ​Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. ​9 kwietnia –14 maja 2020r. (do godziny 16:00) ​2-50mln dla konsorcjum
Projekt może być realizowanydo 30 czerwca 2023 r.
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Charakterystyka Termin aplikowania​ Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20

„Uczelnia dostępna II”
​Projekt ma wspierać zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, dostępu do administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym. Projekt ma także na celu wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność studentom z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Wnioskodawcą może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP-08-00-DOS/19
​od 16 marca 2020r. (godz. 08:15) do 8 maja 2020r. (godz. 14:00) ​Projekt nie może trwać dłużej niż do 31 października 2023 r.
Maksymalna kwota  dofinansowania  wynosi 145mln PLN
​POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20
„Centrum wiedzy o dostępności”
​Wnioskodawcą projektu jest uczelnia wiodąca we wdrażaniu idei dostępności, tj.:
- posiadająca biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inną jednostkę ds. dostępności, funkcjonujące co najmniej od  3 lat,
- dysponująca kadrą merytoryczną, która ma doświadczenie na gruncie zawodowym we współpracy z osobami niepełnosprawnymi lub organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i kadra ta zostanie zaangażowana w działania Centrum,
- realizuje elementy projektowania uniwersalnego w ramach kształcenia na co najmniej jednym kierunku z obszaru wskazanego w kryterium dostępu nr 5, w ramach którego planuje się uruchomienie Centrum w danym projekcie.
Nabór od 24 sierpnia 2020r. (godz. 08:15) do 20 października 2020r.(godz. 14:00)
​Projekt musi trwać nie dłużej niż 24 m-ce,
Maksymalny poziom dofinansowania: 6 mln
 

 

 
COVID-19 - KONKURSY

 

Nazwa konkursu Charakterystyka​​ ​Termin naboru ​Wysokość dofinansowania/Czas trwania projektu
​​​Inicjatywa Środkowoeuropejska​​​​ Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił specjalny konkurs na projekty dotyczące walki z epidemią COVID-19.​
Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:​
Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU)
Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)


​Nabór do 9 kwietnia 2020r.  ​Kwota dofinansowania - do 40 tys. euro.
Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY
NCBR​
​Celem konkursu jest wyłonienie projektów badawczych poświęconych trzem obszarom walki z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2): diagnostyką, leczeniu i profilaktyką – działaniom prewencyjnym, poprawie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. ​Nabór trwa od 6 maja do 31 grudnia 2020r. ​Budżet konkursu - 200mln.