Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : zaliczenie_wf
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Zaliczenie zajęć wychowania fizycznego

 
 
Rok akademicki 2020/2021

Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego
 
Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:
 1. zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez CWFiS oraz zaliczenie według obowiązującej skali ocen; zal.
 2. przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej Uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie); zal.,
 3. przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej; zal.
 4. uczestnictwo w (dodatkowo płatnym) obozie sportowym, na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS; na zal.
 5. czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych; na zal.
 6. uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH,
 7. uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.
 8.  
Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego (punkt 1) jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach zakończony sprawdzianem pod koniec semestru, przy czym:
 • dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,
 • konieczna jest obceność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
 • odrobienia możliwe są tylko za zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie:
  • na zajęcich, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze),
  • zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób.
W szczególnych przypadkach, np. doznanie urazu w trakcie semestru, możliwe jest przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego:
 • rehabiltacja
W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej np. chorobą możliwe jest wystąpienie do Dziekana Studium Licencjackiego o zgodę na warunkowe zaliczenie semestru i zaliczenie zajęć wychowania fizycznego w kolejnym semestrze. Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.

 

 
 
 

 procedury