Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : Regulaminy – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Regulaminy

 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest jednostką organizacyjno-dydaktyczno-wychowawczą realizującą program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Uczelni. ​
 
 
Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego - rok akademicki 2017/18
 
Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:
 1. zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez pracowników CWFiS oraz zaliczenie na ocenę według obowiązującej skali ocen;
 2. przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej Uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie);
 3. przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej;
 4. uczestnictwo w płatnym obozie sportowym, na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS;
 5. czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych; 2 punkty ECTS za semestr;
 6. uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH;
 7. uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.
 8.  
Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach zakończony sprawdzianem pod koniec semestru, przy czym:
 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,
 • w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych konieczna jest obecność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • w przypadku studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych konieczna jest obecność na 5 zajęciach, z czego co najmniej 3 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
 • odrobienia możliwe są tylko za uprzednią zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie:
  • na zajęciach, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze),
  • zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób.

W szczególnych uzasadnionych medycznie przypadkach, możliwe jest czasowe lub trwałe przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego, w tym zajęcia rehabilitacji.

Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.
 
Więcej informacji na stronie internetowej.

 

 

 Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

 
Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2018/2019 poprzez Wirtualny Dziekanat odbędą się:

I TERMIN, 19.09 od 10:00 - 26.09 do 10:00 - zapisy dla I roku studiów licencjackich dziennych (pl + en)
II TERMIN, 26.09 od 10:00 - 03.10 do 8:00 - zapisy otwarte dla wszystkich trybów i toków studiów (lic, mgr, dzienne, popołudniowe, sob-niedz.)
III TERMIN, 03.10 - 22.10 -
zapisy bezpośrednio u prowadzących zajęcia (dla wszystkich trybów w miarę dostępności wolnych miejsc w grupach)
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej.
 
 
 

 Przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego

 
​W celu przepisania oceny z zajęć wychowania fizycznego z innej uczelni należy złożyć podanie do odpowiedniego Dziekana:
Więcej informacji na stronie internetowej.
 

 Zajęcia obowiązkowe vs. fakultatywne

 
​Od roku akademickiego 2016/17 zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich (siatka zajęć znajduje się w informatorze studiów).
 
Więcej informacji na stronie internetowej.
 
 

 Procedury