Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : Regulaminy – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Regulaminy

 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest jednostką organizacyjno-dydaktyczno-wychowawczą realizującą program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Uczelni.

Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego - rok akademicki 2020/2021

Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:
- zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez pracowników CWFiS oraz zaliczenie na ocenę według obowiązującej skali ocen;
- przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej Uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie);
- przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej;
- uczestnictwo w obozie sportowym(dodatkowo płatnym), na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS;
- czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych, uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH; uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.

Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach zakończony sprawdzianem pod koniec semestru, przy czym:
-  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych konieczna jest obecność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
- wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
- odrobienia możliwe są tylko za uprzednią zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie:
* na zajęciach, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze), zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób.

 W szczególnych uzasadnionych medycznie przypadkach, możliwe jest czasowe lub trwałe przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego, w tym zajęcia rehabilitacji. Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego. Więcej informacji  
 

Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 
 
 

 Procedury