Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : Regulaminy – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Regulaminy

 

Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego – rok akademicki 2021/2022

Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:

1. zapisanie się, uczęszczanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez pracowników CWFiS (zajęcia kończą się zaliczeniem);

2. przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej Uczelni na tym samym stopniu studiów w terminach podanych przez Dziekanat;

3. przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej;

4. uczestnictwo w jednym z płatnych obozów sportowych, na których zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS (obozem w przerwie międzysemestralnej można zaliczyć zimowy lub letni semestr – do wyboru przez studenta);

5. czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego SGH i reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych;

6. uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH;

7. uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.


Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach potwierdzony sprawdzianami w trakcie semestru, przy czym:

· dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,

· konieczna jest obecność i czynne uczestnictwo na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,

· wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,

· odrobienia możliwe są tylko za uprzednią zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie:

o na zajęciach, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze),

o zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób.

· na zajęciach należy przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia oraz wykonywać polecenia prowadzącego zajęcia,

· szczegóły zaliczenia w tym forma i częstotliwość sprawdzianów określane są niezależnie przez prowadzącego zajęcia,

· uczestnicy zajęć w sekcjach zobowiązani są do wyrobienia legitymacji AZS (obejmującej m.in. ubezpieczenie NNW),

· w wyjątkowych przypadkach decyzją kierownika CWFiS zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego mogą zostać dostosowane do indywidualnej sytuacji studenta (dotyczy to m.in. osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

W szczególnych uzasadnionych medycznie przypadkach, możliwe jest czasowe lub trwałe przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego, w szczególności na zajęcia rehabilitacji. Przepisanie pomiędzy grupami zajęciowymi wymaga zgody obu prowadzących i jest przez nich dokonywane na prośbę studenta.

Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.


 

 

 
 
 

 Procedury