Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
W toku studiów : W toku studiów – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Oferta - W toku studiów
 

 oferta dydaktyczna dla studentów sgh

 

Wybiórczo przedstawiamy opisy przedmiotów w ramach oferty przedmiotów do wyboru CNJO

OFERTA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
General Proficient English ECTS 4.5
Autor oferty: mgr Bartosz Kraszewski
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z angielskim słownictwem zaawansowanym, wyrażeniami, kolokacjami i frazami. Podczas kursu student zapozna się z gramatyką wysoce konwersacyjną / komunikatywną, która na swoim wysokim poziomie nie zawiera typowych definicji i ćwiczeń gramatycznych. Oprócz wyrażeń i słownictwa wprowadzone zostaną pewne elementy slangu i języka potocznego lub konwersacyjnego. Wszystkie pojęcia zostaną przedstawione w ściśle kontekstowych warunkach, aby ułatwić ich przyswojenie i długoterminowe zapamiętanie.
Celem kursu jest również poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa studentów, a tym samym ogólne wzbogacenie ich umiejętności językowych. Po opanowaniu znacznej liczby słów z różnych rejestrów (formalnych, półformalnych, nieformalnych, biznesowych i pół-slangowych lub slangowych), studenci będą mogli nie tylko rozumieć i tworzyć formalne teksty, ale także opanować wysoce idiomatyczny język angielski używany przez rodzimych mieszkańców krajów anglojęzycznych na co dzień. Zajęcia polegać będą na ćwiczeniu umiejętności mówienia w warunkach kontrolowanych, polegającym na wyrażeniu myśli precyzyjnej oraz ćwiczeniu umiejętności słuchania, aby pokazać uczestnikom praktyczny wymiar pracy wykonywanej na zajęciach i w domu. Do kursu włączono ćwiczenia w zakresie zaawansowanego słuchania na poziomie C1+/C2, które obejmują szeroki zakres codziennych i biznesowych sytuacji. Ponadto, niektóre fragmenty języka zaczerpnięte z książek i innych tekstów literackich, zostaną przeanalizowane przez studentów pod kątem znaczenia słownictwa wynikającego z kontekstu, by rozwinąć i tę umiejętność.
 
American English Pronunciation Workshops ECTS 3.0
Autor oferty: mgr Bartosz Kraszewski
Zdobycie naturalnej wymowy jest najtrudniejszą umiejętnością w opanowaniu nowego języka. Wymaga to nauczenia się na nowo słuchania i naśladowania oraz innego sposobu posługiwania się głosem (ruchy języka, żuchwy, warg i innych narządów artykulacji). Należy potraktować to jako nową umiejętność do rozwinięcia – czyli nowe wyzwanie. Zła wymowa ma negatywne konsekwencje. Według fonetyków Lindy James i Olgi Smith konsekwencje to: dezorientacja słuchaczy, wrażenie braku wykształcenia, a także brak możliwości zostania dobrym mówcą. Z drugiej strony dobra wymowa sprawia, że człowiek jest przyjemnym komunikatorem, kładzie podwaliny pod przemówienia publiczne, zapewnia pewność siebie, co z kolei otwiera wiele możliwości. Głównym celem tego kursu-warsztatu jest podniesienie świadomości studentów na temat tej koncepcji i pomyślne jej wdrożenie.
Kurs koncentruje się na amerykańskiej odmianie języka angielskiego (zwanej General American). W trakcie zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi cechami standardowego akcentu amerykańskiego. Pokazane zostaną zarówno najważniejsze różnice, jak i podobieństwa między językiem polskim a angielskim. Prowadzący przeprowadzi prezentacje dotyczące danego aspektu, a po nich szeroki wachlarz ćwiczeń praktycznych z teorią ograniczoną do minimum. Studenci będą otrzymywać informacje zwrotne dotyczące błędów, które popełniają, wraz z sugestiami, jak ich unikać. Prowadzący zwróci szczególną uwagę na negatywną ingerencję języka ojczystego uczestników (głównie polskiego) w język angielski (interferencja fonetyczna). Omówione zostaną również główne różnice między brytyjskim (tzw. Received Pronunciation) a amerykańskim angielskim (General American), aby uczestnicy byli konsekwentni w wybranej przez siebie odmianie. Z kursu skorzystają fani obu odmian języka angielskiego.
Trening umiejętności miękkich ECTS 3.0
Autor oferty: mgr Katarzyna Staniszewska i mgr Agnieszka Mikołajewska
Kurs ma na celu rozwój umiejętności miękkich na poziomie indywidualnym i interpersonalnym poprzez zastosowanie technik i narzędzi coachingowych. Obejmuje takie umiejętności, jak efektywne zarządzanie czasem i stresem, techniki motywacji i prezentacji, umiejętności komunikacyjne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pewności siebie, wysoko cenione przez pracodawców w obecnych czasach.
Kurs porusza następujące zagadnienia:
Techniki zarządzania czasem
Narzędzia wspomagające radzenie sobie ze stresem
Motywacja
Pewność siebie
Prowadzenie negocjacji
Autoprezentacja
Techniki wywierania wpływu w prezentacjach
Umiejętności komunikacyjne - język ciała
Trening aktywnego słuchania - Small Talk
Zarządzanie zmianą i planowanie
Narzędzia coachingowe do podejmowania decyzji
Strategie i techniki rozwiązywania konfliktów
Techniki coachingu wzmacniające pewność siebie.
 
Komunikacja międzykulturowa ECTS 3.0
Autor oferty: mgr Agnieszka Mikołajewska
Kurs ma na celu podniesienie świadomości studentów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i jej wpływu na międzynarodowy świat biznesu. W ramach kursu studenci będą rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe, między innymi umiejętność efektywnej komunikacji, techniki rozwiązywania konfliktów, przedstawianie prezentacji i negocjacje z przedstawicielami innych narodowości i kultur. Celem kursu jest także rozwój inteligencji kulturowej studentów oraz wzmocnienie ich pewności siebie i przygotowanie do pracy w międzynarodowych i różnorodnych zespołach.
Kurs porusza następujące zagadnienia:
Wstęp do komunikacji międzykulturowej
Różnice kulturowe w biznesie
Efektywna komunikacja
Przedstawianie się i style rozmów nieformalnych jako sposób budowania zaufania
Prowadzenie międzynarodowych spotkań
Przedstawianie prezentacji podczas międzynarodowych spotkań
Negocjowanie z przedstawicielami innych narodowości i kultur
Międzykulturowe style zarządzania i przywództwa
Korespondencja biznesowa w aspekcie międzykulturowym
Techniki rozwiązywania konfliktów
Praca w międzynarodowych zespołach
Zarządzanie różnorodnością i kreatywnością
Elementy psychologii międzykulturowej: kulturowa inteligencja
Rozwijanie kompetencji międzykulturowych.
 
English for Human Resources ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk
Celem kursu jest zarówno doskonalenie umiejętności komunikacji studentów w języku angielskim takich jak dyskusje dotyczące aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Równie ważnym elementem zajęć jest ćwiczenie sztuki obrony własnych (lub przyjętych za własne) poglądów wobec argumentów krytycznych. W trakcie kursu studenci mają okazję do kształcenia umiejętności prowadzenia prezentacji oraz dyskusji merytorycznych z zastosowaniem specjalistycznej terminologii. Znajomość profesjonalnego słownictwa zapewni studentom przewagę konkurencyjną zarówno podczas ubiegania się o pracę jak i w przypadku zatrudnienia w firmach lub działach HR.
Elementy składowe oceny końcowej:
kolokwium: 60%
ćwiczenia: 20%
prezentacja: 20%.
 
English for Personal Finance and Investment ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk
Celem kursu jest przygotowanie studentów do merytorycznych rozmów tj. z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa na tematy związane z problemami dotyczącymi zarządzania finansami z perspektywy osoby prywatnej oraz odnoszącymi się do podejmowania różnych strategii inwestycyjnych. Umiejętność wykorzystania specyficznej dla tej dziedziny terminologii umożliwi wymianę argumentów oraz prowadzenie dyskusji i/lub prezentacji, a także, w przyszłości, ułatwi korzystanie z fachowej, obcojęzycznej literatury podczas pisania prac zarówno licencjackich jak i magisterskich.
Elementy składowe oceny końcowej:
kolokwium: 60%
ćwiczenia: 20%
prezentacja: 20%.
 
Business Gurus ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk
Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z dokonaniami oraz teoriami najbardziej znanych i wpływowych (selekcja subiektywna) autorytetów w zakresie teorii ekonomicznych. Celem kursu będzie zarówno doskonalenie umiejętności komunikacji studentów w języku angielskim takich jak prowadzenie prezentacji oraz ćwiczenie sztuki obrony własnych (lub przyjętych za własne) poglądów wobec argumentów krytycznych. Równie ważną częścią kursu będzie umiejętność prowadzenia sporów merytorycznych w tym m.in. taktownego, acz stanowczego wyrażania krytyki oraz stanowiska odmiennego w dyskusji. Przygotowanie do tego rodzaju zajęć wymaga pracy z dużą ilością oryginalnych materiałów źródłowych co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu językowych kompetencji biernych (czytanie).
Elementy składowe oceny końcowej:
kolokwium: 60%
ćwiczenia: 20%
prezentacja: 20%.
 
Psychology in Business & Organisational Behaviour ECTS 3.0
Autor oferty: dr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
Celem kursu jest wprowadzenie kluczowych zagadnień i terminów z zakresu psychologii w biznesie i zachowań organizacyjnych. Tematyka zajęć obejmuje szczegółowe przedstawienie następujących zagadnień: skuteczna praca w grupach i budowanie zespołów, teorie osobowości w miejscu pracy, style przywództwa, motywacja w miejscu pracy, narzędzia w procesie coachingu, problematyka roli mentoringu w miejscy pracy, teoria inteligencji ogólnej, teoria inteligencji emocjonalnej, teoria o inteligencjach wielorakich, teorie uczenia się i rozwoju, badania nad pamięcią, kształtowanie kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kariery proteuszowej, zarządzanie zmianą oraz aspekty kultury organizacyjnej w środowisku wielokulturowym.  Zajęcia mają charakter interaktywny. Kurs   umożliwia słuchaczom podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych z zakresu psychologii w biznesie i zachowań organizacyjnych podczas wygłaszania prezentacji, w dyskusjach, debatach i analizie studiów przypadku. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.
International & Strategic Human Resource Management ECTS 3.0
Autor oferty: dr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.
Celem kursu jest wprowadzenie kluczowych zagadnień i terminów z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym. Szczególny nacisk został położony na podejścia do formułowania strategii przedsiębiorstwa i strategii HR. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia źródeł przewagi konkurencyjnej zgodnie z teorią zasobową przedsiębiorstwa, strategiczne planowanie zasobów ludzkich, strategiczne procesy rekrutacji i selekcji pracowników, strategiczne szkolenia i rozwój, strategiczne zarządzanie talentami, strategiczne zarządzanie karierą oraz strategiczne systemy wynagrodzeń. Kurs obejmuje również problematykę strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w zmieniającym się otoczeniu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w formułowaniu strategii HR. Zajęcia mają charakter interaktywny. Kurs umożliwia słuchaczom podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych z zakresu międzynarodowego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi podczas wygłaszania prezentacji, w dyskusjach, debatach i analizie studiów przypadku. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.
 
OFERTA W JĘZYKU NIEMIECKIM:
Case Study auf Deutsch ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agnieszka Kamińska
Zajęcia mają na celu wytrenowanie umiejętności językowych, analitycznych oraz kooperacyjnych studentów w sytuacjach interaktywnego reagowania w kontekście przyszłej pracy. Agenda przedmiotu zawiera następujące moduły: 1) prowadzenie spotkań i dyskusji, 2) prezentacja wyników pracy, 3) prowadzenie negocjacji, 4) praca projektowa, 5) studium przypadku (case study), 6) komunikacja interkulturowa.
Deutsch am Arbeitsplatz ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agnieszka Kamińska
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z uniwersalnymi zasadami przeprowadzenia efektownej i skutecznej prezentacji w języku niemieckim. Agenda zajęć obejmuje następujące bloki: 1) Techniki budowy wypowiedzi, 2) Elementy werbalne dla skutecznego komunikatu, 3) Techniki prezentacji oraz kryteria zastosowania poszczególnych technik, 4) Elementy niewerbalne (mowa ciała) dla skutecznego komunikatu; radzenie sobie ze stresem/tremą; siła oddziaływania przez strój.
Ćwiczenia praktyczne: prezentacja przed kamerą (indywidualna analiza mocnych i słabych stron).
Ważnym elementem warsztatów jest cykl pracy z kamerą (techniki autoprezentacji) oraz indywidualny feedback.
 
Filme und Reportagen als Sprechanlass ECTS 3.0
Autor oferty: dr Sylwia Bochenek-Roik
Zajęcia obejmują pracę z materiałami video. Koncentrują się na tematyce ogólnej z różnych dziedzin życia i przyczyniają się do rozwijania ogólnej kompetencji językowej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturowej i sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli 4 semestr studiów licencjackich. Na szczególną uwagę zasługują filmy o tematyce związanej z różnicami kulturowymi i relacjami między Polakami i Niemcami czy też ważne aspekty historii powojennej Niemiec i Austrii. Agenda cyklu zajęć obejmuje między innymi następujące filmy: 1. Fala, 2. Wróżby kumaka, 3. Złota Dama, 4. Życie na podsłuchu, 5. Mój Berlin, 6. Słuchowiska radiowe i inne.
Case Study auf Deutsch ECTS 3.0
Autor oferty: dr Joanna Popławska (ten sam przedmiot jest prowadzony przez 2 lektorki – dr Agnieszkę Kamińską i dr Joannę Popławską)
Zajęcia mają na celu wytrenowanie umiejętności językowych, analitycznych oraz kooperacyjnych studentów w sytuacjach interaktywnego reagowania w kontekście przyszłej pracy.
Agenda przedmiotu zawiera następujące moduły: 1) prowadzenie spotkań i dyskusji, 2) prezentacja wyników pracy, 3) prowadzenie negocjacji, 4) praca projektowa, 5) studium przypadku (case study), 6) komunikacja interkulturowa.
 
 
OFERTA W JĘZYKU POLSKIM:
Trening twórczego pisania (nie tylko prac dyplomowych) ECTS 3.0
Autor oferty: dr Agata Rytel
Czy wszyscy jesteśmy twórcami? Jak obudzić w sobie poznawczą ciekawość? Jak sobie radzić z szumem informacyjnym i nie przeciążać tekstu zbędnymi informacjami? Jak pisać jasno i zrozumiale? Jak pisać prostymi zdaniami? Jak pisać zwięźle? Jak tworzyć niebanalne porównania w tekście o ekonomii? Jak napisać tekst wolny od błędów językowych? Jak uniknąć nudy w cytowaniu (nudnych) prac? Jak przyciągnąć uwagę nie tylko promotora i recenzenta? Na te pytania (i jeszcze parę innych) znajdziesz odpowiedź na zajęciach "Trening twórczego pisania (nie tylko prac dyplomowych)".